Morten Nissen

Almen Psykologi. Efterår 2001.
Mandage 14-16 i lokale 3.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
Former og krav
Indhold
Undervisningsplan
Litteratur
Links
Opgaver

 
 
 

Former og krav

Vi tilstræber generelt en respektfuld og pluralistisk diskussion med fokus på genstanden.
Undervisningen begynder med et teoretisk tema bestemt af læreren og bevæger sig gradvist over mod at deltagernes projekter og interessefelter styrer hvad vi arbejder med.
Der planlægges hele tiden sådan at vores udgangspunkt er at vi har læst bestemte tekster.
Formen veksler mellem fremlæggelse (ved studerende og/eller ved lærer) og diskussion, samt mellem plenum og grupper.
Studerende inviteres med til nærmere planlægning og forberedelse af de enkelte undervisningsgange.

De formelle krav i studieordningen kan ses her.
 

Indhold og teamer

Generelt om almen psykologi
Det er noget af en proces at få styr på hvad almen psykologi er; en proces, der varer hele forløbet igennem. En første formulering af genstandsfeltet kan være: Almen psykologi er psykologien som helhed; eller, som det hedder i fagbeskrivelsen, en undersøgelse af "psykologiens mulighed som sammenhængende videnskab".

Det indebærer for det første, at fokus rettes mod 'det psykiske', sådan som det kan forstås i forhold til (begreber for) andre forhold i verden (fx 'liv', 'sprog', 'information', 'kultur') og sådan som det kan differentieres i aspekter eller forhold, der kan kendetegnes som 'psykiske' (såsom fx 'emotion', 'livsperspektiv', 'tanke', 'angst'). For det andet, at man reflekterer psykologiens overordnede projekt (dens forehavende, dens praksis, dens betydning) i forhold til andre mulige former for viden, selvforhold osv., historisk, kulturelt og filosofisk, samt i forhold til de forskellige deldiscipliner, der tilsammen realiserer dette projekt.

Blot det at indkredse, hvad 'det almene' betyder, er i sig selv et større filosofisk arbejdsfelt. Men hvis vi tænker udfra én sådan filosofisk bestemmelse (nemlig fra Hegels 'Åndens Fænomenologi'), hvorudfra det almene er "det formidlede enkle", så kan man sige at vi har at gøre med redskaber (midler), der formidler det enkle i psykologien - også kaldet: Psykologiens grundbegreber. Sådanne redskaber bruger vi hele tiden i enhver psykologisk praksis. Det særlige ved almenpsykologien er altså ikke at vi bruger dem; det er derimod at vi gør dem til genstand for undren, problematisering, forandring, konstruktion osv.  Almenpsykologerne er psykologiens teoretiske værktøjsmagere.

Hvis vi for eksempel vil undersøge bestemte læreprocesser, så bruger vi, forudsætter vi (hvadenten vi gør os det klart eller ej) bestemte grundbegreber som 'subjekt', 'bevidsthed', 'udvikling', 'genstand', 'hukommelse'. Dem tager vi ofte for givet når vi arbejder med det komplekse fænomen 'læring'. Hvis vi derimod spørger almenpsykologisk til fænomenet - 'Hvad er i grunden læring?' - så kommer disse grundbegreber frem i søgelyset: Forudsætter læring bevidsthed? Og hvis det gør, hvilken forståelse af bevidsthed er der her tale om? Kunne man forestille sig andre? Hvad kendetegner psykologiens læringsbegreb (som relaterer fænomenet til 'subjekt', 'bevidsthed' osv. ) overfor andre mulige måder at arbejde med de bestemte læreprocesser vi har i tankerne? Osv.

I undervisningen vil vi begynde med en første indkredsning og diskussion af hvad almen psykologi er. Det vil sikkert vise sig at der er flere mulige og respektable måder at forstå det på, samt at der kan føres en meningsfuld diskussion på tværs af dem.

Se også fagbeskrivelsen skrevet af Niels Engelsted og Ole Elstrup Rasmussen
Samt Niels Engelsteds guide: "Hvad er i grunden den almenpsykologiske hovedopgave?"
Og et modindlæg til den: David Metz' "Når jeg hører ordet ‘virkelighed’, spænder jeg hanen på min transmogrif!"
 

Tema: Subjektet i det 21. århundrede

Vi begynder med temaet 'Subjektet i det 21. århundrede'. Det hedder sådan, fordi det er titlen på en skitse til et forslag til et forskningsområde som Det Humanistiske Forskningsråd skulle støtte. Nærmere interesserede kan læse skitsen her. Det er også titlen på en konference, som afholdes i januar 2002 her ved Instituttet. Begge dele kan forklares med - eller ses som udtryk for - at subjektbegrebet faktisk er på dagsordenen for tiden (....hvorfor mon det er det?).

Subjektbegrebet er også noget af det, som jeg selv har arbejdet med teoretisk. Undervisningen både trækker på og bliver brugt til denne forskning. De studerende skal hjælpe mig med at finde ud af det!

Her er nogle tekster, der beretter om (noget af) dette forskningsarbejde:

1. Hinsides frihed og villighed. Omarbejdet foredrag til konference om forskning i socialt arbejde i 1999. Rummer centrale teser om subjektbegrebet samt præsenterer en oversigt over det empiriske arbejde, som jeg primært har koblet det på fra 1990-99.
2. Hvad er et subjekt? Oplæg til møde i forskergruppen 'Sundhed, menneske og Kultur', maj 2001. De teoretiske overvejelser eksemplificeres med empirisk materiale fra et undervisningshold i almen psykologi i 1997.
3. The Anti-Method of Social Work. Manus til foredrag på International Society for Theoretical Psychology i Calgary, juni 2001. En del andre papers fra den konference vil jeg foreslå inddraget i undervisningen.

Teksterne kan godt være lidt teoretisk tunge.
 
 
 

Undervisningsplan - som udbygges efterhånden...
 
 
 
Tid Tema Aktiviteter Forberedelse Bemærkninger
3/9 Intro Første præsentationer
Diskussion af planer
..
10/9 Hvad er almen psykologi? Øvelser og diskussioner Fagbeskrivelser
Hjemmeside
Medbring  allerførste projektskitse
..
17/9 Hvad er almen psykologi? Øvelser og diskussioner Læs almenpsyk opgave skrevet af NN (udleveres)
Se også de gamle opgaver her på nettet
...
24/9 Hvad er et subjekt? Oplæg v. MN
Gruppediskussion
"Skyd på Morten"
Nissen: Hinsides frihed og villighed
Overvej venligst: Hvad mangler jeg at tage fat i for at forstå hvad et subjekt er? Hvor er tekstens svagheder?
Også ment som introduktion til hele temaet om subjektet.
"Skyd på XX" er en form hvor 'publikum' i plenum retter såvel konstruktiv som ukonstruktiv kritik
1/10 Subjekt og psyke Baggrundsoplæg v. MN
'Anmeldelse' v. Rosa og  Louise
Holzkamp: Mennesket som subjekt.... En 'anmeldelse' rummer dels en præsentation af tekstens hovedpointer, dels en kritisk diskussion
8/10 Subjekt og magt  Oplæg v. Jeppe
og Morten
Butler: The Psychic Life of Power.
Freud: Metapsykologi (10 s.)
(Se evt. også Gurewitc)
22/10 Undervisningen er aflyst
29/10
13-16
Subjektivering og objektivering - krop og genstande Vi skal også huske evaluering her.
Ditte og Morten forbereder
Scarry: The Body In Pain
Schraube: TechKnowledge and its irrationality
Se overheads m.v. fra undervisningen her
5/11
13-16
Krop og subjekt
Evaluering
Mere evaluering Torben Hangaard Rasmussen: Merleau-Ponty En fænomenologisk indfaldsvinkel
12/11 Krop og subjekt - er kroppen noget man har eller noget man er?
-I fænomenologi, poststrukturalisme, kritisk psykologi, psykoanalyse
Planlægning - hvordan går vi videre? Se her de studerendes ønsker til temaer
Plenum- og gruppediskussioner
Vi bruger det vi allerede har læst! 
De der har ekstra tid & blod på tanden kan læse Brown: Psychology and the art of living
...
19/11 Sprog og diskurs
Sociale / interpersonelle relationer
Konflikt og konfliktløsning
Normer (bare ikke udfra Parsons!)
Analyse af case Davis & Harré (primært!)
Bamberg (for dem der har tid)
(begge i mappen)
...
26/11 Kulturer og menneskesyn
Kulturbegreber
Oplæg ved Mille og Dorthe
Gruppearbejde
Staunæs, sekundært Mauss (i mappen) ..
3/12 Stof- / alkoholmisbrug - viljens sygdom? Vi kobler denne diskussion med én om den 'frie vilje' og eksistens Diskussionsoplæg ved Jeppe og Morten Valverde (i mappen) ..
10/12 Forskellige almenpsykologiske vinkler på et konkret materiale - fra et gadebørnsprojekt i 1995 Analyser af case-historien
Semesterafslutning
Case: Pias historie - uddelt på holdet samt udsendt på mail Læs case'n og tænk over 
a. Hvilke problemstillinger hæfter du dig ved?
b. Hvordan vil du analysere Pia ('s historie) herudfra?
c. Hvilken betydning har det om din analyse skal kunne anvendes til at hjælpe Pia?
17/12 ...Aflyst - dvs. udskudt til efter jul ... ... ...

 

Litteraturliste

OBS: Et udvalg af teksterne kan beses i en rød ringmappe på reolen tv for studievejledningen i 'hjørnet', skråt overfor Mortens kontor
 
 

Gamle opgaver

Her indsættes efterhånden eksempler på gamle almenpsyk. opgaver
 
 


 

Links

Organisationer, / netværker af forskere:
ISTP - International Society for Theoretical Psychology
ISCRAT - International Society for Cultural Research and Activity Theory
Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej

Andre organisationer / netværker af evt. interesse:
Vilde Læreprocesser ()

Netressourcer: Kritisk psykologi:
Kritische Psychologie
Rad psy net   (mange andre gode links)
Marxist Internet Archive (bl.a. tekster)
Kritisk teori A

Netressourcer: Konstruktionisme m.v.:
The Virtual Faculty
The Actor Network Resource
Swirl's who is who in theory: Judith Butler

Netressourcer: Andet:
Gallagher: Research Resources on concepts of person and self

Tidsskrifter:
Nordiske Udkast ()
Outlines ()
Psyke & Logos ()
Theory & Psychology ()
Social Kritik ()
Mind, Culture & Activity ()
Economy & Society ()