Morten Nissen

Almen Psykologi. Efterår 2002.
Mandage 10-12 i lokale 4.1.15 
 
 
  Vi har en mappe på reolen tv for studievejledningen i 'Hjørnet' - her ligger handouts m.v.
 
 
 
 
Former og krav
Indhold
Undervisningsplan


Links
Gamle opgaver

 
 

Undervisningsplan - som udbygges efterhånden...
 
 
 
Tid Tema Aktiviteter Forberedelse Bemærkninger
2/9 Intro. Hvad er almen psykologi?
Præsentation af undervisningsplan
MN's overheads fra oplæg om almen psykologi

..
9/9 Det almene i det særlige: Find det almen psykologiske 
Deltagere finder almenpsykologiske vinkler frem og vi diskuterer hvordan de kunne undersøges
Læs handout ( to Internetsider: 'Alle har et potentiale' og "Om hash nummer 2") samt fagbeskrivelse (se ovenfor)

16/9 Psykologiens grundproblemer – psykologien ovenfra
Deltagere diagnosticerer psykologien udfra BA studiet.
Oplæg ved Jytte og Morten
Forbered noter på hvad du synes er psykologiens hovedproblem(-er) i dag. Læs Jack Martin som inspiration (se i mappe)

23/9 Psykologiens genstand - udgangspunkt – 'unit of analysis' – psykologien nedefra    
Gruppearbejde. Oplæg ved Jytte og Morten  
 Læs Dreier, O.: Personal Trajectories of Participation Across Contexts of Social Practice. (Se evt. resumé og reference her).
Mortens hovedpunkter her
Forbered bud på psykologiens genstand

30/9 Kroppen og rationaliteten – psykologiens og videnskabens grænser
Oplæg ved Hannah, Jytte og Morten
Læs Uddrag af Maurice Merleau-Ponty: Kroppens fænomenologi (findes i mappen)
Se evt. også dette Merleau-Ponty website

7/10 Tekstlæsningens kunst
Øvelser i nærlæsning af tekster – symptomallæsning, målrettet læsning osv.   
Læs teksten af Freud: "Formuleringer om de to principper for psykiske processer" (i mapper)
Læs instruktionen her om hvordan

21/10 Den almenpsykologiske BA-opgave
Eksamensfordringer m.v. samt krav til argumentation osv. gennemgås og diskuteres udfra eksempler
Evaluering igen
Mortens overheads

28/10
Lærervalgte temaer 
De studerende vælger sig på og hjælper lærerne med deres almenpsykologiske forskning
Tema 1: Det kollektive subjekt.
Læs case'n sidst i denne tekst  som er en del af et oplæg om emnet afholdt i 2001 af MN
Læs Butler: The psychic life of power, p.1-30
(Se også evt. temanummer af Psyke & Logos, nr. 2002:1)

4/11 Lærervalgte temaer
De studerende vælger sig på og hjælper lærerne med deres almenpsykologiske forskning
Tema 2: Subjektets selv-udslettelse? - subjekt og kemi
Læs Gomart & Hennion: A sociology of attachments
Læs også case-tekst
(se også Valverde: Experience & Truthtelling, Outlines 4/2002:1, 3-18)

11/11 Deltagervalgte temaer:
a) Identiteter der muliggøres i skolen
b) tavs viden / det ubevidste
 
a) Lynn Fendler
b) Tjek Jyttes mappe

18/11 Deltagervalgte temaer


Mening for det postmoderne menneske


Rose: Inventing ourselves

Mortens noter fra dagen

25/11 Mening - fra et eksistentialistisk perspektiv

Hos Jytte: Køn - med udgangspunkt i en tekst af Giddens

Kierkegaard: Sygdommen til Døden. Samlede Værker, bind XI. København: Gyldendal 1905, s. 127-141
.....dette er en indscannet version i uddrag .....ellers kan man jo også læse den almenopgave jeg har lagt i mappen

Mortens noter til dagen

Se evt. også
Søren Kierkegaard resources on the net
Søren Kierkegaard Selskabet

Kierkegaard var meget inspireret af (og gjorde op med) Hegel. Så det ku også være relevant at se på Hegels berømte kapitel om selvbevidsthedens dannelse: Selvbevidsthedens selvstændighed og uselvstændighed: Herre og træl
......den er endnu sværere at forstå!

2/12 AFLYST!! Men hos Jytte er temaet: Angst

Læs Freud: Forelæsninger til indføring.....kapitlet om angst. Ligger i mapper

9/12 Det gode liv - fx i skikkelse af sundhed

Læs Wackerhausen: Et åbent sundhedsbegreb. I mapper

16/12
Semesterafslutning   
Hygge   
... ...

 

 

Indhold og teamer

Generelt om almen psykologi
Det er noget af en proces at få styr på hvad almen psykologi er; en proces, der varer hele forløbet igennem. En første formulering af genstandsfeltet kan være: Almen psykologi er psykologien som helhed; eller, som det hedder i fagbeskrivelsen, en undersøgelse af "psykologiens mulighed som sammenhængende videnskab".

Det indebærer for det første, at fokus rettes mod 'det psykiske', sådan som det kan forstås i forhold til (begreber for) andre forhold i verden (fx 'liv', 'sprog', 'information', 'kultur') og sådan som det kan differentieres i aspekter eller forhold, der kan kendetegnes som 'psykiske' (såsom fx 'emotion', 'livsperspektiv', 'tanke', 'angst'). For det andet, at man reflekterer psykologiens overordnede projekt (dens forehavende, dens praksis, dens betydning) i forhold til andre mulige former for viden, selvforhold osv., historisk, kulturelt og filosofisk, samt i forhold til de forskellige deldiscipliner, der tilsammen realiserer dette projekt.

Blot det at indkredse, hvad 'det almene' betyder, er i sig selv et større filosofisk arbejdsfelt. Men hvis vi tænker udfra én sådan filosofisk bestemmelse (nemlig fra Hegels 'Åndens Fænomenologi'), hvorudfra det almene er "det formidlede enkle", så kan man sige at vi har at gøre med redskaber (midler), der formidler det enkle i psykologien - også kaldet: Psykologiens grundbegreber. Sådanne redskaber bruger vi hele tiden i enhver psykologisk praksis. Det særlige ved almenpsykologien er altså ikke at vi bruger dem; det er derimod at vi gør dem til genstand for undren, problematisering, forandring, konstruktion osv.  Almenpsykologerne er psykologiens teoretiske værktøjsmagere.

Hvis vi for eksempel vil undersøge bestemte læreprocesser, så bruger vi, forudsætter vi (hvadenten vi gør os det klart eller ej) bestemte grundbegreber som 'subjekt', 'bevidsthed', 'udvikling', 'genstand', 'hukommelse'. Dem tager vi ofte for givet når vi arbejder med det komplekse fænomen 'læring'. Hvis vi derimod spørger almenpsykologisk til fænomenet - 'Hvad er i grunden læring?' - så kommer disse grundbegreber frem i søgelyset: Forudsætter læring bevidsthed? Og hvis det gør, hvilken forståelse af bevidsthed er der her tale om? Kunne man forestille sig andre? Hvad kendetegner psykologiens læringsbegreb (som relaterer fænomenet til 'subjekt', 'bevidsthed' osv. ) overfor andre mulige måder at arbejde med de bestemte læreprocesser vi har i tankerne? Osv.

I undervisningen vil vi begynde med en første indkredsning og diskussion af hvad almen psykologi er. Det vil sikkert vise sig at der er flere mulige og respektable måder at forstå det på, samt at der kan føres en meningsfuld diskussion på tværs af dem.

Se også fagbeskrivelsen skrevet af Niels Engelsted og Ole Elstrup Rasmussen
Samt Niels Engelsteds guide: "Hvad er i grunden den almenpsykologiske hovedopgave?"
Og et modindlæg til den: David Metz' "Når jeg hører ordet ‘virkelighed’, spænder jeg hanen på min transmogrif!"
 

Former og krav

Undervisningen udføres sammen med Jytte Bangs hold, hvilket betyder at vi dels kører parallelt forløb med ca. samme indhgold, dels indimellem bruger det store fælles plenum når det er relevant, dels endelig også bruger mulighederne for cross-over, fx udfra studerendes tilvalg af temaer på tværs af holdene.

Vi tilstræber generelt en respektfuld og pluralistisk diskussion med fokus på genstanden.
Der planlægges hele tiden sådan at vores udgangspunkt er at vi har læst bestemte tekster.
Formen veksler mellem fremlæggelse (ved studerende og/eller ved lærer) og diskussion, samt mellem plenum og grupper.
Studerende inviteres med til nærmere planlægning og forberedelse af de enkelte undervisningsgange.

De formelle krav i studieordningen kan ses her.


Gamle opgaver

Her indsættes efterhånden eksempler på gamle almenpsyk. opgaver
 
 


 

Links


Netressourcer: Virksomhedsteori:

University of Colorado, Denver -linksamling

ISCAR

Center for Activity Theory and Developmental Work Research, Helsinki (Yrjö Engeström  m.fl.)

5. dimensions hjemmeside i København

Vygotsky resources

Vygotsky archive

Vygotsky: Thinking and speaking


EV Ilyenkov tekster


Netressourcer: Kritisk psykologi:
Kritische Psychologie
Rad psy net   (mange andre gode links)
Kritisk teori A

Netressourcer: Konstruktionisme m.v.:
The Virtual Faculty
The Actor Network Resource
Swirl's who is who in theory: Judith Butler

Netressourcer: Marxisme
Marxist Internet Archive (bl.a. tekster)

Netressourcer: Andet:
Gallagher: Research Resources on concepts of person and self

Tidsskrifter:
Nordiske Udkast ()
Outlines ()
Psyke & Logos ()
Theory & Psychology ()
Social Kritik ()
Mind, Culture & Activity ()
Economy & Society ()
 

Andre organisationer, / netværker af forskere:
ISTP - International Society for Theoretical Psychology
Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej


Andre organisationer / netværker af evt. interesse:

Vilde Læreprocesser ()