Læseøvelse - generelt

1. Man kan bruge to forskellige tilgange når man vil læse en tekst med kritisk distance, altså udover det niveau, hvor man blot identificerer sig med forfatteren og lader budskabet glide lige ind:

1. A. Pragmatisk læsning - her læses teksten instrumentelt, som et rent middel til mål den ikke selv har sat sig

  1. Overvej dine forventninger til tekstens budskab, argumenter eller fund
  2. Overvej hvad du skal bruge denne tekst til
  3. Formulér dine overvejelser som spørgsmål
  4. Læs teksten igennem
  5. Besvar dine egne spørgsmål
  6. Find stederne i teksten hvor forfatteren tydeligst siger det du skal bruge


1. B. Symptomallæsning - her læses stadig teksten kritisk, den gøres til objekt for granskning, men også indefra, med udgangspunkt i en analyse af dens eget projekt
Ordet "symptom" henviser oprindeligt til at man her læser teksten som udtryk for alt muligt andet end netop en forfatters eksplicit udtrykte intentioner (kausalt eller hermeneutisk). En symptomallæsning er således en læsemetode, der søger ud af teksten selv til dens baggrund, og søger en underliggende logik indenfor en tekst. Der ledes efter de forudsætninger, som ikke gøres klart i teksten, eller efter tankeformer og begreber som kun er implicit til stede.
Betydningen er imidlertid nu bredere og der er ikke nogen grund til at modstille det intenderede og det ikke-intenderede så skarpt (og fx forudsætte at vi læsere ved bedre end forfatteren). Centralt er snarere at teksten kontekstualiseres, historiceres, og opfattes som middel i og fremstilling af en praksis. Denne fremstilling af metoden trækker ikke kun på Althusser (som oprindeligt hentede begrebet fra litteraturteori til ideologikritik), men også bl.a. Foucault,  Bakhtin og Zizek.

    1. Læs teksten opmærksomt igennem
    2. Søg i din hukommelse og rundt omkring i teksten for at kunne besvare flg. spørgsmål


2. Under selve læsningen kan du vælge en af disse to teknikker og gøre erfaringer med dem:

2. A. Skimme-læsning
    1. Skim teksten hurtigt igennem. Dan et groft billede
    2. Skriv dens disposition og hovedpointer i stikord
    3. Notér også evt. kritikpunkter og spørgsmål
    4. Læs nu teksten opmærksomt og referer til dine notater undervejs
    5. Vend til sidst tilbage til notaterne og revidér og udbyg

2. B. Dialogisk læsning
    1. Hav papirhæfte eller computer fremme under læsning
    2. Nedskriv kommentarer undervejs gennem læsningen og notér sidetal og placering: Overraskende eller særligt brugbare pointer; uklarheder          eller spørgsmål; kritikpunkter; tilføjelser
    3.  Efter hvert afsnit/kapitel/sektion skriv en vurderende kommentar
    4. Ved endt læsning gennemse dine notater og formulér en 'anmeldelse'


 

Læseøvelse - særligt om Bateson teksten i forbindelse med et muligt projekt om afhængighed

Gregory Bateson's "The Cybernetics of Self" er en klassiker i litteraturen om  alkohol- og andre slags afhængighed, om selvhjælpsbevægelser, og mere alment i den systemiske teori- og praksis-tradition. Som jeg læser den, er Bateson's ærinde at foreslå nogle grundlæggende tilgange til ikke blot afhængighed og behandling, men også selv og selvstændighed, som bryder med de gængse. Karakteristisk for systemikerne skelner han ikke skarpt mellem epistemologi (læren om erkendelse) og ontologi (læren om det værende), eftersom kommunikation er en fundamental dimension ved det værende.

Jeg forestiller mig at vi den 2. februar skal arbejde i dybden med teksten og overveje hvordan dette arbejde kan indplaceres i et almenpsykologisk BA projekt.

Når en tekst er (forekommer at være) central for éns projekt, og når den selv hævder en banebrydende tese på et grundlæggende niveau, så lønner det sig at tage den alvorligt på sine egne præmisser.

Derfor vil jeg foreslå, at I læser teksten med en "symptomallæsning".