Indledning:

Indkredsning i dialog med læseren der begynder i hverdagssproget

Relevans

Oversigt

Problemformulering

Klart formuleret

Spørgsmål uafklaret: Konsekvenser for forståelse og/eller for praksis?

Mål og midler

 

Case som retorisk, formidlingsmæssigt redskab og som relevansforankring – indledende, løbende, og opsamlende

 

Refleksiv distance i argumentation, løbende relateren til helheden, og løbende kritisk problematisering

Kritik men samtidig loyalt – de kritiserede positioner fremstår troværdige

Også kritisk diskussion af helten - Røgilds s. 21-22

 

"Symptomallæsning":

Modet til at beskrive en forfatters fokus, optagethed, udvikling, 14om

Rekonstruktion af hvilke problemer man står i og hvad man  kan gøre – hvorfor Staunæs og Berliner inddrager kritisk psyk og cp – og hvad der er problemet med det - s. 17om

Kontekstualisering af teorier som svar på andre strømninger eller teorier

12ø som generel struktur

15m om Berliners inddragelse af positionsbegrebet og dettes bevægelse i kritisk psykologi – også selvom en anelse upræcist

Kritisk diskussion i den aktuelle historisk-politiske situation, der gjorde projektet relevant – om ønsketænkning og betingelser s. 21-22

 

Referencer

Mange referencer inddraget på relevant vis og brugt og forstået rigtigt og indimellem originalt

Flere referencer i enkelte afsnit, sekundær- og baggrundslitteratur m.v. – ikke bare redegørelse for S og K. Løbende tværreferencer hvor relevant, fx s. 14om "Ligesom Staunæs ser Berliner…"

Udvalg af teorier – nødvendige eller i det mindste relevante for projektet, centrale, vægtige eller repræsentative

 

Væsentlige temaer og positioner dækket

Mangler måske: Det almene kulturbegreb; metarefleksion af psykologi ift kultur

Tværgående – fx fra kulturspørgsmålet til socialisationsproblemet

 

Kompleksitet og rød tråd kombineret – de mange elementer i diskussionen forekommer relevante for projektet

s. 7-8 hvor socialisationsteorier tages under behandling

s. 14um, hvor Community Psyk ganske vist er relevant som baggrund for Berliner, men ikke rigtig diskuteres i sit spændingsfelt i ft kulturproblematikken

s. 18m hvor positioneringsbegrebet dissekeres

 

Egen, selvopfundet og troværdig systematik

Kulturrelativisme ikke bare i enkelte forfattere, men som position i et landskab.

Tilsvarende "procesteorier" som selvopfundet samlebetegnelse

Overgribende sammenligninger fx at de to positioner står med samme underliggende problem s. 17um og s. 18-19 med pendulsvingningen

Metarefleksion og skift af perspektiv, hvor analysen medfører ændret struktur s. 19

 

Modet til grundteoretiske overvejelser om begreber –

proces uden substans er urealistisk! 16um

metarefleksion af teoretisk projekt s. 24om

 

Spændingsfyldt redaktionel / narrativ struktur

Omdefinering af projekt som udfald af analytisk dilemma

Røgilds som løsning! s. 20-21

Tilbage til indledningens aktualitet og perspektiverende med dybde – fra sansekonkret til tankekonkret – s-.21 og s. 22-24

Afslutning som opsamlende perspektivering

Uforløst mellem eklekticisme og behov for ny tilgang