Fra studieordningen:
Bacheloropgave: Almen psykologi BA 5.2 (3/8 årsværk), BA-niveau


Eksaminanden skal dokumentere evne til selvstændigt at analysere et afgrænset alment psykologisk emne eller problemkompleks på et niveau, der afspejler en grundlæggende beherskelse af viden-skabelige metoder. Eksaminanden skal gennem en almenpsykolo-gisk behandling af en selvvalgt, men af en faglærer i almen-psykologi godkendt problemstilling, demonstrere et indgående kendskab til grundproblemer og metoder i almen psykologien, samt demonstrere kendskab til at analysere og problematisere en almenpsykologisk problemstilling. Endvidere skal eksaminanden vise kendskab til og være i stand til at benytte de for problemstill-ingen relevante psykologiske begreber og teorier i analysen, men således at sagforholdet forbliver i fokus.
Eksaminandens skriftlige formuleringsevne, herunder præsta-tionens staverigtighed, vil indgå i helhedsbedømmelsen af bache-loropgaven (!)
Pensum: 1500 sider selvvalgt litteratur. De selvvalgte sider skal godkendes af en eksaminationsberettiget lærer indenfor fagom-rådet. Pensum består af bøger og artikler på niveau med artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter indenfor fagområdet.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere (...men individuel bedømmelse)
Omfang: Omfanget af opgaven er 25 (+/- 5) sider ved 1 studer-ende, 38 (+/- 5) sider ved 2 studerende og 44 (+/- 5) sider ved 3 studerende.
 


Almen psykologisk BA-opgave:

Handler om den studerendes selvstændige bearbejdning af  

Det selvstændige projekt:


Tværgående:


Fra Niels Engelsted: Hvad er i grunden den almenpsykologiske hovedopgave

"Den almenpsykologiske hovedopgave går ud på  at foretage en undersøgelse af  et psykologisk fænomen eller psykologisk relevant sagforhold med det formål at finde ud af,  hvori fænomenet eller sagforholdet i grunden består, og hvordan det indplacerer sig i den psykologiske videnskabs landskab."

Kommentar: ...eller måske mere generelt: At bidrage til grundlæggende forståelse eller refleksion; at identificere og (delvist) løse et teoretisk problem

"Undersøgelsen er teoretisk, idet det udvalgte sagforhold skal belyses ved hjælp relevante teorier.  Der lægges vægt på en flersidig belysning, gerne med teorier fra forskellige tilgange, hvorunder undersøgelsen også giver anledning til en reflektion over de anvendte teoriers respektive styrke og relative kompatibilitet."

Kommentar: Flerheden af teorier er for at kunne reflektere dem - dobbelt fokus! Empiri er ikke forbudt!


Eksempler på projekter (2001):
Interpersonelle relationer i den kritiske psykologi
 Kroppen i psykologien. Om hvordan man kan inddrage kroppen i psykologisk teori
 Selvværd. En analyse af forbindelsen mellem følelse og forståelsesramme
 Intrapsykiske konflikter - belyst udfra et psykodynamisk perspektiv
 Om begrebet eksistens
 Seksualitet i senmoderniteten
 Viljens frihed eller determination
 Børnetegningens fortælling: Overvejelser om muligheden af et grafisk narrativ
 Krise
 Fordomme - et alment menneskeligt fænomen
 Kan du mærke hvordan jeg har det nu? En undersøgelse af empatiens konstitution
 Coping. Antagelser om relationen mellem individ, handling og verden
 Identitet i nutidens samfund
 Hvorvidt har vi en fri vilje? Og hvad kan den bruges til?
 Begrebet selvet
 [Søg: Autencitet]. Autencitetens vilkår i den postmoderne psykologi
 Mening - liv / hverdagsliv

Eksempler fra 1998:
Diskurser, konstruktioner og kønskategorier
Sindslidelse og psykiatrisk praksis – en skitse til en konstruktionistisk psykiatri
 Erkendelse – fænomenologisk, klinisk-kognitivt og konstruktionistisk perspektiv
 Farver. Personlighedstræk og adfærd. Kan farver sige noget om personligheden?
 Kulturbegrebet i psykologisk teori og praksis – en kategorianalyse
 Kausalitet og kompleksitet – en systemteoretisk almenpsykologi
 Isolation. Om isolationsbegrebet i psykologien m.h.p. isolationsfængsling
 Drømmefunktionen. Hvorfor drømmer man?
 Handling, sprog og refleksion. introduktion af en praktisk fornuft som psykologiens udg pkt
 Skizofreni – på sporet af socialpsykologiske årsagsforklaringer
 Angst (fra 4 perspektiver)
 Holdninger – en bearbejdelse af holdningsbegrebets berettigelse og individets dannelse af holdninger
 Kultur og individ – en undersøgelse af kulturforståelsen indenfor dansk psykologisk praksis
 Integration af fremmede
 Hvad er seksualitet?

 Vejledning: