Uddrag af studieordningen:

Studieelement nr. 15:  Bacheloropgave: Almen psykologi BA 5.2 (3/8 årsværk)
 

 Fordringer:

 Eksaminanden skal dokumentere evne til selvstændigt at analysere et afgrænset
 alment psykologisk emne eller problemkompleks på et niveau, der afspejler en
 grundlæggende beherskelse af videnskabelige metoder. Eksaminanden skal gennem en
 almenpsykologisk behandling af en selvvalgt, men af en faglærer i almenpsykologi
 godkendt problemstilling, demonstrere et indgående kendskab til grundproblemer og
 metoder i almen psykologien, samt demonstrere kendskab til at analysere og
 problematisere en almenpsykologisk problemstilling. Endvidere skal eksaminanden
 vise kendskab til og være i stand til at benytte de for problemstillingen relevante
 psykologiske begreber og teorier i analysen, men således at sagforholdet forbliver i
 fokus.

 Eksaminandens skriftlige formuleringsevne, herunder præstationens staverigtighed, vil
 indgå i helhedsbedømmelsen af bacheloropgaven.

 Pensum: 1500 sider selvvalgt litteratur. De selvvalgte sider skal godkendes af en
 eksaminationsberettiget lærer indenfor fagområdet.

 Pensum består af bøger og artikler på niveau med artikler i internationalt anerkendte
 tidsskrifter indenfor fagområdet.

 Bestemmelser:

 Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.

 Censur: Prøven er med ekstern censur.

 Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen.

 Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere.
 Ved gruppeprøver skal de studerende identificere hver enkelt deltagers præstation, og
 hver eksaminands præstation bedømmes for sig. En mindre del af opgaven (typisk
 indledning og/eller konklusion) kan dog være fælles.

 Omfang: Omfanget af opgaven er 25 (+/- 5) sider ved 1 studerende, 38 (+/- 5) sider ved
 2 studerende og 44 (+/- 5) sider ved 3 studerende.