Om definitioner – en skitse

Definition på definitioner: Definitioner er logiske ligninger, dvs. sætninger, hvor et begreb sættes i en bestemt relation til et eller flere andre begreber
 

Realdefinition: Definitionen bestemmer et sagsforhold

Klassisk definition: En X er en Y, der Z. Det definerede (definiendum) sættes = en klasse (genus proximum) + en artsdannende forskel (en differentia specifica). Eks. Et parallellogram er en firkant med to par parallelle linier. Eller: Mennesket er det dyr, der producerer værktøj

Genetisk definition: En X fremkom ved at der skete Z med Y. Mennesket er det, der opstod, da dyr begyndte at producere værktøj. Kompliceret, fordi her indtræder både en modsigelse og en identitet: Mennesket er således det dyr, der ikke er et dyr. Ligesom f.eks. 'det uendelige' er et tal, der ikke er et tal. Udvikling implicerer nemlig negation. Denne definition er beslægtet med en

Operationel definition: En X fremkommer ved at man gør Z ved Y. Definitionen gengiver proceduren for skabelsen af det definerede. Eks.: En cirkel frembringes ved at  bevæge et punkt i ét plan i en fast afstand til et fast punkt. Eller: Vi definerer tilknytnings-adfærd som en score på mellem 5 og 75 i item 11 i vores survey.

Deskriptiv (eller destinktiv) definition: Det definerede bestemmes ved egenskaber, som er særlige for det, men som ikke nødvendigvis er væsentlige. Eks.:: Mennesket er det dyr, der ler.

Nominaldefinition: Definitionen udtrykker en sproglig konvention

Syntaktisk definition: Et eller flere tegn udtrykkes gennem et andet tegn. Eks.: Tallet der fremkommer når vi dividerer cirklens omkreds med dens diameter er ca. 3.14159. Dette tal betegner vi PI

Semantisk definition: En sproglig konvention (i et bestemt fagområde) forklares. Ved en X forstås (indenfor Y) en Z.
Kan skelnes i, om man ekspliciterer et allerede kendt begreb eller skaber et nyt:

Ordnende definition: Definitionen ordner fænomener begrebsligt i indbyrdes relationer. X er forholdet Y mellem Z og Æ. Eks. Celciusskalaen defineres ved at vands smeltepunkt sættes ved 0 grader og dets kogepunkt ved 100 grader.

Verbaldefinition:  Etymologisk bestemmelse. X betyder oprindeligt Y, men har efterhånden også antaget betydningen Z. Eks.: Begrebet ”almen” stammer fra ”almindingen” (ty: All-gemeine), det som er fælles for alle, f.eks. landsbyens fælles jord.
 

Påpegningsdefinition: Definitionen påpeger enkeltforekomster af det definerede

Prototypisk eller eksemplarisk definition: Definitionen antager at et konkret fænomen er eksemplarisk eller prototypisk for et almenbegreb: De forhold, som kommer til udtryk i Z, kan bestemmes som X; eller X er den Y, der findes i Z (hvor Z er prototypen og X er definiendum). Eks.: Psykoanalysen er den særlige psykoterapeutiske behandlingsform, som Freud udviklede omkring sidste århundredeskifte, og som sigter mod at udforske ubevidste motiver. Eller: Substantiel universalisme er princippet for de primært skandinaviske velfærdsstater, hvor en hovedvægt blev lagt på udviklingen af offentlige institutioner og serviceydelser for alle.

Empirisk definition: Der opregnes eksempler på en (ikke eller implicit defineret) type af fænomener. Eksemplerne antages at være kendte ting, som blot benævnes. Kan igen skelnes i