Morten Nissen: Praksisforskning i socialt arbejde

 

 
 
 
 
 

Dagens program

Tesen om en boundary objectivity - grænseobjektivitet:

Om dette og det følgende afsnit, se også upubliceret artikel: Objective subjectification

Boundary Object – sml. Bowker & Star: grænseobjekt – dobbelttydighed fordi mellem to praksis'er
(Metadon eller heroin som boundary object – sml Gomard & Hennion)
 


Bifurkationer: Især af hensyn til arbejdsmarkedet
…i begge tilfælde abstraheres fra det psykologisk væsentligste, nemlig subjektet og dets livsførelse, handleevne osv. – fra sundhed og læring
--men objektivitet opnås derved – en standard – og den bruges som subjektkonstitue-rende ritual…men ureflekteret

Proliferation of hybrids – Stabile og flygtige objektiviteter – fra Babettes Gæstebud til McDonalds
 

Vilde Læreprocessers anti-metode

Den modsatte variant: Anti-metode Idealet: Samtænkning – metode og anti-metode: Kritik
 
 

Praksisforskningens metode

Forskning som objektivering – relevans og konsistens
Referencen som grænseobjekt
Joint venture modellen
Se også metodebeskrivelsen på Vilde Læreprocessers hjemmeside (forskningsdelen)
 
 

Case: Unge og stofmisbrug

Samarbejde med netværker

Hovedtemaer udkrystalliseret:

        o læg mærke til de mange fysiske, rumlige problematikker og metaforer her

Interventionens rum

Teoretisk baggrund:

Logotopien:

Rummet som redskab – rummet som en del af diskursen, af ordenen – rummet som moderne purifikation – det terapeutiske rum som centralt redskab og som central tænkeform – sml. også undervisningsrummet som den priviligerede ikke-kontekst (Lave)

Utopien:

Det almene, idealet som særligt sted – anti-rummet - den utopiske kommune – staten som reformprojekt, skabelsen af det gode samfund indenfor grænserne, socialisme i ét land – frirum og kritik

Heterotopien:

Oprindeligt fra Foucault (1973) (xv ff.) og Foucault (1986). Rummet udenfor, det urene rum - spejlet, skibet, textual sites, men også fysiske. Hetherington (1997): ”Heterotopia do not exist within the order of things, but within the ordering of things” 46 - Sml. også residualen, der til stadighed produceres, diverse, brokkassen – og hverdagslivet!!                Patruljering: Socialarbejdere gennemgår distrikt indenfor tidsrum og spotter unge med hjælpebehov
               Netværksudbygning: Kontakt opretholdes og udbygges med 'sneboldmetode'
               Mobilisering: Rekruttering til identitetsdannende rum
               Kolonisering: Skabelse af indsatser ude i felten

 Referencer