Studieelement nr. 50:

Anvendt psykologi: Pædagogisk psykologi BA 4.3.1 (7,5 ECTS)

BA-niveau

Fordringer:

Eksaminanden skal dokumentere evne til selvstændigt at analysere et afgrænset pædagogisk psykologisk emne eller problemkompleks på et niveau, der afspejler en grundlæggende beherskelse af videnskabelige metoder. Eksaminanden skal vise et bredt kendskab til den pædagogiske psykologis arbejdsområder og tilgange. Eksaminanden skal både demonstrere færdighed i at tage begrundet stilling til grundlæggende problemer inden for disse områder og kunne analysere typiske konkrete problemstillinger fra praksis. Endvidere skal eksaminanden vise kendskab til pædagogiske psykologis sammenhæng med psykologiske teorier i øvrigt samt med psykologiens øvrige anvendelsesområder.

Pensum: 800 sider obligatorisk litteratur.

Bestemmelser:

Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave.

Censur: Prøven er med ekstern censur.

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen.

Gruppebestemmelser: Hjemmeopgaven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal de studerende identificere hver enkelt deltagers præstation, og hver eksaminands præstation bedømmes for sig. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 3.6.

Omfang:  Omfanget af opgaven er 12 (+/- 2) sider ved 1 studerende, 18 (+/- 2) sider ved 2 studerende og 21 (+/- 2) sider ved 3 studerende.