Fagelement nr. 10

BA 3.1

Pædagogisk psykologi
(10 ECTS)

Educational psychology

 

Kompetenceprofil for pædagogisk psykologi

Mål

Målet med fagelementet er, at den studerende tilegner sig viden om og udvikler kompetence indenfor det pædagogisk psykologiske fagområde, der udforsker de psykiske aspekter ved intervention i personers udvikling af kompetence, herunder

 

Den studerende kan gennem brug af faglitteraturens teorier, begreber og forskningsresultater identificere, analysere og diskutere

 

Den studerende kan ligeledes

Undervisningen i faget pædagogisk psykologi udgør en introduktion til faget og har ikke til hensigt at give den studerende kompetencer til selv at udøve faget i praksis.

 

Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter en samlet introduktion til faget samt specifikke pædagogisk psykologiske temaer og teorier.

Introduktionen til faget giver en kortfattet historisk oversigt over den pædagogiske psykologis udvikling samt en oversigt over den pædagogiske psykologis genstandsfelt og teoriområde. Introduktionens formål er at give den studerende en samlende definition af fagets profil, teorikompleks og anvendelsespotentialer.

Undervisningen vil derudover realisere målet gennem en mere dybtgående bearbejdning af temaer, såsom:

 

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen udgøres af forelæsninger.

I op til 4 af forelæsningerne vil der blive søgt eksperimenteret med andre undervisningsformer såsom casebaseret undervisning i dialog mellem forelæsninger og frivillige studiegrupper.

Pensum

1000 siders obligatorisk litteratur.

Eksamen

Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave eller skriftlig prøve på universitetet.

Censurform: Intern prøve uden censur.

Bedømmelsesform: 13-skalaen.

Gruppeprøvebestemmelse: Den bundne skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4

Den skriftlige prøve på universitetet kan kun aflægges som individuel prøve.

Omfang: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er 14 (+/- 1) sider ved 1 studerende, 21 (+/- 1) sider ved 2 studerende og 24 (+/- 1) sider ved 3 studerende.

Ved den skriftlige prøve på universitetet har eksaminanden 5 timer til sin rådighed.

Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler til prøven.

 

Forudsætning for deltagelse

Følgende fagelementer skal være bestået forud for eller samtidig med pædagogisk psykologi: