Institutionaliseret læring

Intro
Institutionaliseret læring - især Foucault
Tid til spørgsmål af generel karakter i forbindelse med eksamen
Tilgiv mig hvis I stillede spørgsmål sidste gang – jeg var på konference andetsteds og glemte at sige det til Malin

Hvorfor institutionaliseret læring?
Kan vi frigøre os fra læring som det produceres i praksis? Skal vi?
Husk at temaet her er interventionen
Indgår bestemte former for grundstrukturer af institutioner som grundbegreber i vores opfattelse af læring? Kan vi genfinde læringens grundbegreber hvis vi analyser de institutionelle former tæt nok?
Lad os ikke svare – men først granske hvad spørgsmålet indebærer.

Hvad er institutionalisering?

Institution som reproduktion af handling
Institution som formidling af interessemodsigelser
Institution som ideologisk fastholdelse - funktionalisme eller ?
På makro- og mikroniveau -
Fx velfærdsstatens uddannelsesinstitutioner: Politiske ideologier, statens og industriens behov for arbejdskraft, arbejdsmarkedets parter, professionerne, brugerinteresser
Uddannelse som produktion / reproduktion af givne kvalifikationer, dvs. egenskaber ved varen ar-bejdskraft

Afgrænsningen, muren: Det almene i det særlige -
Heterotopi Disciplin – både regulering og vidensdomæne - specialisering
Institutioner ikke som funktion, men som teknologi – inspirationen fra Marx – produktivkræfter

Dannelsesbegrebet: Pædagogikkens dobbelthed af specialisering og generalisering, objektivering og subjektivering
Hvad er det der skal læres? Hvem bestemmer fx at der skal læres at lære - og hvad det indebærer?
"Bestemmelse" - teoretisk definition og magtudøvelse - 'definitionsmagt' - selvmonitorering, reflek-sion, learning II, osv. er måske en kerne i undervisning?
Hænger sammen med pædagogikkens afgrænsning som institution - hvem, hvad, hvor?
Deltagerpræmisser og krav


Opstigningen fra det abstrakte til det konkrete – måske er det en forkert abstraktion? – men det grundlæggende her er altså magt, subjektivering, rammer om den pædagogiske praksis – relevansen af Foucault

Foucault: Overvågning og Straf - Disciplin
Tilbage til - ja, hvornår egentlig? Men måske er det ikke så vigtigt præcis hvornår
Docile bodies
    Distribution –  
    Kontrol med aktivitet
    Organisationen af geneser

    The composition af forces, artikulering af forskellige elementer til en maskine
168 – "If there is a politics-war series that passes through strategy, there is an army-politics series that passes through tactics" – en omvendt betydning. hvor civilsamfundet underlægges militær-disciplin for at opretholde fred

The means of correct training
Hierarkisk observation – en mekanisme der tvinger gennem observation
Normaliserende bedømmelse
Eksaminationen

Panopticisme
spedalskhed  og pest – fra det rene community til det disciplinerede samfund – kombinationen af udstødelse og disciplin i institutionerne, af binær skelnen med tvungen tildeling, distribution
To billeder – disciplin-blokering og disciplin-mekanisme, institutionen og det disciplinerede sam-fund
hvert individ ses isoleret af overvågeren

Magten skal være synlig men ikke kontrollabel, automatiseret og afindividualiseret, almengjort
"The efficiency of power, its constraining force have, in a sense, passed over to the other side – to the side of its surface of application. He who is subjected to a field of visibility, and who knows it, assumes responsibility for the constraints of power; he makes them play spontaneously upon himself; he inscribes in himself the power relation in which he simultaneously plays both roles; he becomes the principle of his own subjection" 202-3

Panoptikon som disciplinær utopi, ikke en drømmebygning, men på vej til at forme en heterotopi og til at generaliseres

Udvidelsen af disciplinen rummer skift:
"We are much less Greek than we believe. We are neither in the amphitheatre nor on the stage, but in the Panoptic machine, invested by its effects of power, which we bring to ourselves since we are part of its mechanism" 217

Disciplin som del af historiske forandringer:
1- Magtens økonomisering falder sammen med absolutismen og kapitalismen, de frie populati-oner, store industrier, hære osv. For at løse denne opgave må disciplinen indbygges i pro-duktionen; modvirke modstanden gennem opdeling og observation, multiple effekter, usyn-ligt osv.: Politisk anatomi
2- Disciplinen udgør det teknologiske grundlag for den borgerlige stats frihed og demokrati – en mod-lov
3- Fra enkeltstående teknologier til episteme, kombineret og generaliseret og til stadighed tæt forbundet med overvågningens mekanismer


Aktuel brug af Foucault?
I kender selv institutionaliseret læring til hudløshed, vi kan genfinde næsten alle begreberne her & nu....
....eller måske snarere: Som idealforestillinger om hvordan det burde være, fx når vi bliver mere professionelle undervisere

Alligevel virker Foucaults panoptiske vision på én gang profetisk og forældet: Den centrale mekanisme til subjektivering fortsættes udenfor institutionerne - vi frigøres fra institutionerne - og Foucault begyndte selv at interessere sig mere for hvad han kalder etik, selvets teknologier


Bevægelsen kan klart genfindes i det område I kommer til at høre mere om, nemlig de udstødte, utilpassede unge
Se fx Socialministeriets publikation om DASK - Drop afmagten, skab kontakten
Hjemløse og sindslidende, gadebørn og stofmisbrugere - skal mødes hvor de er og rådgives i risikominimering osv.

Iflg. Rose overskrides den binære skelnen mellem afviger og normal, som hele Foucaults disci-plinære struktur hviler på
(Rose: Normality and Pathology in a Biological Age, Outlines 2001:1)

Men er det nu også helt rigtigt?
Sml. min artikel i Nordiske Udkast 2002:1 - Straf eller magt - en social kritik af Ungdomssank-tionen - der er ihvertfald flere tensender ude at gå
Det er sværere at skrive nutidens historie - måske fordi vi selv er med til at skabe den

Lowther Adolescent centre
En case der kan virke Verfremdende
Udbygning af en indsats i Københavns Kommune der realiserer Ungdomssanktionen: Her overvejes at importere et koncept
7 - service principles - standardiseringer
8 - målgruppe - assessments
25 - nursing observation, special care plan
26 - high risk - og hvad man må
35 - pensum - kognitiv behandling er undervisning

Hvorfor genfinder vi de udviklinger Foucault beskriver i denne tid?

1. Institutionalisering, standardisering
2. Og pædagogisk set: