Line Lerche Mørck: 

Overskridende Læring - Vilde læreprocesser

- blandt 'vilde' gadeplansarbejdere og tømrerlærlinge med etnisk minoritetsbaggrund
1. Introduktion til forskningsprojektet

2. Overskridelse af marginale positioner

Uddannelses-, projekt, og institutionsbanen

 

1.Introduktion til forskningsprojektetAt kombinere forskning i læring og marginalitet
Læring og delvis overskridelse af marginalitet
Vilde læreprocesser
Overskridende læring, på hvilke måder
Læringsmiljøerne og personerne i fokus
Overordnede mål med forskningsprojektet
Primære forskningsspørgsmål
Projektets metode og design
 2. Overskridelse af marginale positioner
Uddannelses-, projekt, og institutionsbanen

Teorier og tilgange
Mønsterbryder-forskningen som spejl
Deltagerbaner og udvidet handleevne
Deltagelsesmåder, rettethed og orienteringer
’At komme til forståelse med sig selv og andre’

 Uddrag fra min tekst:
Læring bedst er muligt dér, hvor der for deltagerne eksisterer ’muligheder for at bevæge sig i deltagerbaner’ som er del af deres lokale praksis (se Lave 1999; s. 50

For at blive ’vilde’ socialarbejdere, så må personerne realisere forskellige deltagerbaner med særlige muligheder, betydninger og ’ting på spil’, herunder en særlig sammensat, flerkontekstuel struktur og rettethed (se Dreier 1999; 82-83).

”Retningen som en udvidelse af personens muligheder for at deltage, udfra, hvad personen pt. betragter som en relevant udvidelse, selv om opfattelsen og vurderingen heraf kan være usikker og ændre sig undervejs” (Dreier 1999, s. 84)

Med begrebet deltagelsesbane vil jeg altså sætte fokus på om der er forskellige måder, hvorpå ’vilde unge’ bevæger sig i retning mod at blive socialarbejdere

’At komme til forståelse med sig selv og andre’
Ved at bevæge sig og realisere personlige deltagerbaner ændrer personerne livsførelse og selvforståelse. Fremfor at bruge Jean Laves begreb om ’identitet’ har jeg med inspiration fra Holzkamp (1998, s. 21, Osterkamp 2000, Dreier in prep, kap. 6-8) valgt at bruge begrebet selvforståelse; ’at komme til forståelse med sig selv og andre’. At ’komme’ markerer det processuelle og i princippet uendelige og ikke-færdige. Jeg har valgt begreb om selvforståelse fremfor identitet for at undgå de udbredte essentialistiske konnationer, der typisk ligger i identitetsbegrebet; altså fx at det er en eller anden stabil ’indre kerne’, som kan opnås og give personen mening og (indre) harmoni. Holzkamps (og Dreiers) vægt på den intersubjektive fortløbende proces som en del af den daglige livsførelse (og deltagerbane hos Dreier), mener jeg er foreneligt med Jean Laves (1999) måde at bruge identitetsbegrebet. Ændret selvforståelse her koblet til læring og realisering af deltagerbaner indbefatter en indholdsmæssig dimension, nemlig at personerne bliver ’noget mere af noget’. De begynder at gøre ting på andre måder, de får efterhånden adgang til at deltage i nye handlesammenhænge og deltager på ændrede måder i de gamle. Dermed ændres forståelsen af, hvem de er også gradvist, - det gælder både personens forståelse af sig selv, og andres forståelser af ham eller hende (se paralleler til Laves begreb om identitet, 1999; 50).


Uddannelsesbanen; individualiseret, konkurrencepræget kamp for succes
Skolediskursen; strukturering af succes og nederlag
At ’klare sig’ og få succes trods alle ods
Negative forventningshorisonter
Modsætningen mellem skolekultur og kammeratskabs-gruppens værdier
Anerkendelse af marginal baggrund; når uddannelse alligevel kan bevæge videre
 ”Learning has become an instrument for so much else than education that the vocabulary commensensically used to talk about learning and education cannot be trusted. It is a vocabulary of individuals succeeding and failing that continues to hide the common situation.” (Varenne & McDermott 1998, p. xi)2. Overskridelse af marginale positioner


Projektbanen; ’en glidende overgang’
Både ’en af rødderne’ og socialarbejder samtidigt
Kevan; den glidende proces med at komme til forståelse med sig selv og andre

Institutionsbanen; ’en hård overgang’
Forventningspres om et relativt brat skift i livsførelse og selvforståelse
Overskridelse af samfundsmæssigt marginale positioner
 Hvis tid:
Bevægelser på tværs af deltagelsesbanerne:
Miljøet af generationer og grupper på Blågårds Plads
Fra ’bruger’ til realisering af institutionsbanen og projektbanen
Josef; dét som fik mig til at tænke og holde mig fra ’de værste’
Josef’s deltagerbane; en zig-zag-agtig proces
Majid; fra uddannelse henover institutionsbanen til realisering af projektbanen


 Overskridelse af samfundsmæssigt marginale positioner - fortsat

Overvindelse af en individualistisk tendens
Overvindelse af essenstænkning
Kompleksitet og kontekstualitet
Samfundskritisk overvindelse af relativisme