Morten Nissen: Materialer til
SMK Master seminar 5-6. april 2003

Socialt arbejde som interpellation til velfærdsstaten?

Mortens oplæg

Mortens Power Point Slides

Esbens Power Point Slides

Case om misbrug i Vilde Læreprocesser

 

Beskrivelse

På kanten af sundhedsområdet ligger et bredt felt som har mange problematikker tilfælles med sundhed, nemlig socialt arbejde. Studier af velfærdsstatens realisering af sundhed i dette begrebs brede betydning må rumme spørgsmålet om dens håndtering af social integration, afvigelse og opdragelse. Socialt arbejde er aktuelt under akademisering ligesom sygepleje, ergoterapi o.m.a. Derfor rejses også med fornyet styrke spørgsmålet: Hvad er det egentlig? For at give svar på dette spørgsmål må vi dels forstå den ’sociale integrations’ socialpsykologiske og sociologiske problematik, dels også kunne arbejde med de aktuelle ændringer i styringsrationaliteter, der finder sted, og dels endelig kunne stille spørgsmålet om det særlige ved velfærdsstaten som grundlag for socialt arbejde i Danmark. Ofte opfattes socialt arbejde som en amerikansk opfindelse, der blev importeret hertil efter 2. verdenskrig. Men det kan måske også ses som interpellation til en statsform der udmærker sig ved at overskride sig i en stadig politisk kamp om det sociale spørgsmål.

Undervisningen vil inddrage de studerende i de igangværende diskussioner og forskningsprocesser om disse spørgsmål i SMK, i søster-projektet Livsformer og Velfærdsstat ved en Korsvej, og i mit empiriske aktionsforskningssamarbejde med udviklingsprojektet Vilde Læreprocesser

Litteratur

Pensum

Bech-Jørgensen, B. (2000) Usædvanlige fællesskaber. Forskningsgruppen Arbejds- og levemiljøer: Erg. 5, nr 1

Præsenterer med udgangspunkt i sociologisk hverdagslivsteori et udviklings- og forskningsprojekt der konstruerer sociale lokalmiljøer og systematisk kobler kulturhistorisk viden

Nissen, M. (2000). Hinsides frihed og villighed. I: Tredje Nordiske Symposium om Samspil mellem Praksis og Forskning i Socialt Arbejde. Muligheder og barrierer. Århus: DSH, 288-314. http://www.psy.ku.dk/mnissen/FORSA99.htm

Fremstiller en empirisk analyse af indholdet i begrebet frivilligt socialt arbejde i aktuelt arbejde med udstødte unge, med grundlag i en almen subjektteori og i en overordnet placering af socialt arbejde i velfærdsstaten

Philp, M. (1979). Notes on the form of knowledge in social work. The Sociological Review 27:1, 83-112

Klassisk artikel, der på grundlag af Althusser og Foucault bestemmer socialt arbejde som subjektiverende håndtering af det sociale spørgsmål efter arbejderklassens anerkendelse

Rose, N. (1999). Powers of Freedom. Reframing Political Thought. Cambridge University Press. Kap 7 - Advanced Liberalism.

Beskriver og diskuterer ændringer i styringsrationalitet i berøringsfladerne mellem diskurser, organisationsformer og brugerflader i den offentlige sektor, med især UK som grundlag.

Solis, J (2002). NO HUMAN BEING IS ILLEGAL. Counter-identities in a community of undocumented Mexican immigrants and children. Paper to the ISCRAT conference 2002, http://www.psy.vu.nl/iscrat2002/solis.pdf

Udfra en Vygotsky's ramme diskuteres identitetsproblematikken alment og særligt i en case af et community af undocumented immigrants som scaffold'er børn til udvikling af ny identitet gennem konkrete aktiviteter

 

Anden litteratur

 

Cohen, S. (1994): Den sociale kontrols nye former. Kriminalitet, straf og klassifikation. København: Hans Reitzels Forlag. Kap 4: Forandringens historier, s. 141-193

Solid og læsbar diskussion af nyere tænkemåder og interventionsformer i det kriminologiske felt - community, ansvarliggørelse, afinstitutionalisering, psykoedukation m.v.

Engeström, Y., Engeström, R. & Vähäaho, T. 1999. When the Center Does Not Hold: The Importance of Knotworking. In.: Chaiklin, S., Hedegaard, M. & Jensen, U.J. Activity Theory and Social Practice. Århus: Aarhus University Press, p. 345-374

På grundlag af virksomhedsteoretisk aktionsforskning og nyere organisationspsykologi diskuteres praksisformer i et sundhedsvæsen på konfliktfyldt vej mod en personorienteret praksis

Sahlin, I. (1999). Preventionens innebörd och tillämpningar. Nordisk Alkohol- och Narkotikatidsskrift 16:4-5, 231-249

Med udgangspunkt i kriminalprævention diskuteres forebyggelse kritisk som social engineering og de rationalistiske paradokser som det afstedkommer

Staunæs, D. (1998). Transitliv. S. 21-72

Redegør for asylcenter som handlesammenhæng hvori kulturel 'andethed' konstrueres i praksis i forbindelse med at asylsøgere og medarbejdere håndterer og meningsskaber konfliktfyldte forhold

 Atter anden relevant litteratur