Referat af gruppefremlæggelse 050915

På tavlen:

Ungdom Reproduktion af forskelle Fællesskaber Kategorier
Dobbelthed
         -Mål - fagligt vs. sociale

Forhandling af identitet
Selvregulering vs. regulering
Kvalificeret selvbestemmelse

2 former
       * Praktisk via konkrete
                              handlinger
       
*Symbolsk, peger på
                              betydninger
Mye mobilitet

Mobil tlf.

Kulturelle ender

Evne til refleksion

Flere fellesskaber samme tid

Defineres ud fra
  Engagement / seriøst arbejde
             vs.
  hurtigt / kopieret halvhjertet arbejde

Etnicitet

Ambition / vinder vs. taber
Nuancering / distancering
Den faglige dagsorden vs. de private
                                         rammer
Positiv vs. negativ håndtering
                          (fra lærers side)

Mortens notater

Referatteknik: En række udsagn uden forfatter, altså alle står ikke inde for alt, men det hele er ca. noget som nogen har sagt.

Gruppe 1 – ungdom

Dobbelthed – at gå på ungdomuddannelser, dens faglige mål, overfor de unges egne mål, hvor det primære er at finde sig selv, blive accepteret i det sociale fællesskab

Flere dagsordener. Mobiltelefoner, de anerkender hinanden, og det bliver styrende, strukturerer også det faglige, det sociale samspil bliver primært. Vægtningen er forskellig mellem personerne.

Det faglige kan imidlertid også være en form for identitet

Dobbelthed af selvregulering og voksenstyring – både contra Folkeskole og contra Universitet

Kvalificeret selvbestemmelse – selvregulering, konkrete mål og metamotiver

Forhandling af identitet – egen, andres, grupper – dette er specielt for unge

Voksne / elever – forskellige mål? Snarere forskellige midler, eller måske delmål. De to mål kan være i modsætning hinanden, men der er ingen vej udenom. Det er her det sker, også hvad angår at finde identitet og fællesskab. De unge vil så søge at få det væk fra de faglige rammer, det bliver gedulgt, så der er ren splittelse, en modsætning.

Man kan godt forhandle identitet hvor der er rammer – dette (casen) er egentlig chokerende, der er meget lidt rammer, som ellers ville gøre det muligt at flere unge kan komme på banen

Gruppe 2 – reproduktion af forskelle

Har set på konkrete situationer – og eksempler – men også analytisk opdelt i forskellige slags:

    1. Ved handlinger, praktisk – fx hvor læreren sætter sig med ryggen til nogen elever, forskel i deltagelse – fx den studerende der fremhæves som den der kan hjælpe de andre – fx Amina der kommer for sent
    2. Symbolske forskelle – betydninger – fx de 2 studerende der ikke vil holde støvsugerslangen sammen, Gaffatape: Læreren siger "Det er godt". – og fx om mænd støvsuger.

Reproduktion – ikke automatisk gentagelse af sociale deltagelsesformer, der er et råderum, man kan indtræde på forskellige måder ift. den kategori

Cyklebudskabet – sker der en ophævelse eller en gentagelse af forskelle? Teoretisk dobbelthed her

De reproducerer at de er gymnasieelever og at de arbejder på forskellige måder, der reproduceres rammer såvel som personligheder

Katarina reproducerer "det som læreren vil"

Ikke så tydeligt om reproduktion af klasseforskelle her, eller køn osv. – det er ressourcer man hiver ind i konkrete situationer – men alligevel reproduceres også de større sammenhænge herigennem

Er alt en reproduktion af forskelle, i og med der skabes identitet? Eller indebærer dette at man ikke kan skelne reproduktion som noget særligt?

 

Gruppe 3 – fællesskaber

Der er meget mobilitet, så det er svært at nævne grupper – men i starten diskuterede vi de to etniske piger, hjørnet med mobiltelefonerne, men det ligner ikke fasttømrede identitetsforhold

Amina-Nada og Amina-Katarina

Hvad kigger vi så på? Hvilke prædikater definerer grupper? Det kulturelle element, evnen til refleksion, og mange andre – fx hvilke mål de har for sig selv, forældrenes mål

Grupper er imidlertid situationsbestemte – fx Katarina og Amina er begge meget selvstændige netop her i OG

Men de er også på samme tid del af mange forskellige fællesskaber

Kan være lidt svært at se grupper, som defineret af kategorier, i denne empiri

Fællesskaber – bestemt af ligheder? Og / eller at man kan rumme forskelle

Eller det udvikler sig hele tiden, dynamisk

Forskellene i samfundet trækkes med ind i skolen, stereotypier, som dog tages op til debat, og der sker alliancer i og udenfor m.v., også givet den mere overordnede fælles ramme

 

Gruppe 4 – kategorier

s. 7 og fremad – OG – Katarina og Amina – Katarina, "stræberen", siger at man skal have et budskab man skal ud med, mens Amina og andre har kopieret noget tekst

Co2-projektet – nye kategorier introduceres, nemlig danskhed og etnicitet. Og så en tredje kategori – Amina sidder mellem 2 stole, selvom hun tdl. har repræsenteret "indvandrere"

Pudsigt at den diskussion får lov til at udfolde sig her i skolen – faglig eller privat? Det tages ikke ind og bliver kvalificerende for det faglige. God diskussion her – givende refleksion

Lærerens håndtering af dem der ikke har let ved det, som har fundet sammen – mere plads til dette på BG – mens på OG tages det for givet at Katarina gøres til hjælpelærer

Her er der netop de to dagsordener, fordi de unge tager rummet hele tiden, det kan ikke undgås, de bruger de sociale forskelle som ressourcer

- men interessant at det ikke lader til det rigtig bliver brugt som ressource