Anne Katrines del af oplæg om Bateson

AnneBateson beskæftiger sig med nogle hypoteser:
1) Cybernetik og systemteori udvikler en ny epistemologi mht forståelse af mind, selv, menneskelige relationer og magt.
2) Den ædru alkoholikker operer med en epistemologi, der er almindelig anerkendt i den vestlige verden, men som er modstridende systemteoriens epistemologi
3) Overgivelse til alokohol er genvej til en delvis og subjektiv ”bedre” mental tilstand
4) AAs teologi er tilsvarende cybernetikkens epistemologi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bateson beskæftiger sig i dette kapitel med Anonyme Alkoholikkere og deres epistemologi, erkendelsesteori.

Bateson giver udtryk for, at en ny holdning til alkoholikkere og deres afhængighed er påkrævet, for at forstå problemet og derved kunne intervenere. Vi har i for lang tid søgt at finde årsagen til alkoholisme i alkoholikkernes ”ædru liv”, i stedet for at se på hvad det positive for dem var i ”det fulde liv”. Vi skal altså flytte vores fokus fra det ædruelige liv til fuldskaben.

Han  argumenter for at begreberne ædru og fuld i almindelig vestlig tankegang, er blevet udtrykket for en cartesiansk dualisme, som de i AA har gjort op med. Han anvender kybernetikkens systemforståelse, til at få gjort op med dualismen.

Han mener altså, at vi har to modstridende opfattelser til rådighed:

Den gængs vestlige opfattelse > < AAs opfattelse

Kybernetik:
Kybernetikken er en videnskab der arbejder med at kommunikationstekniske problmer (kontrol, udveksling af info, styring etc) både i komplicerede systemeer og hos levevde organismer i soc samhænge.

I kraft af cybernetikken er vi i den senere tid kommet nærmere nogle forskellige begreber, feks er vi kommet nærmere mind. Det menes nu at kunne siges at værende en immanent størrelse, ikke trancendent og de mantale karakteristika er iboende eller nedarvet i organismens hele, ikke i en selvstyrende del.  

Ordet ”governor”/styring ifb  med en organisme eller en maskine er misledende, da det ikke betyder at en del er styrende for resten af systemet. Men snarere at ”govenor” adfærd er determineret af de andre dele af systemet og derved også sin egen adfærd på et tidligere tidspunkt. Den tid informationen tager om at cirkulere i et givent system, er med til at detreminere et system. En organisme/maskine er derved styret af dens fortid => hvilket er den simpleste form for hukommelse, der findes i alle systemer..altså en form for mental aktivitet..
Stabiliteten i et givent system afhænger af relationen mellem det operationelle produkt og dettes tid. ”Govenoren” har ingen indflydelse på disse faktorer, hvilket også er gældende i den sociale verden.

I systemer der udviser mental aktivitet, kan unilateral kontrol ikke findes sted. De mantale aktiviteter eksisterer i hele organismen som hele ikke i en del. Man kan sige at de mentale karakteristika ligger i hele sammenhængen (jfv mand der fælder et træ)

Denne systemforståelse ses i AAs teologi – deres struktur og ders behandlings tilbud...hvilket forhåbeligt vil komme tydligere tli udtryk i løbet af oplægget.

Den gængse opfattelse
Man søger at fastholde alkoholikkeren i det ædru liv, for det opfattes som den ”ægte tilstand”...og når han drikker opfattes det som et svaghedstegn eller nærmest noget sygt!
Selvkontrol er i fokus i denne opfattelse...der appeleres til at man finder styrke i sig selv og kæmper mod flsken. Alkoholikkeren placers derved udenfor personen og isoleres fra den øvrige personlighed.

-symmetri: ligevægt mellem de enkelte beskrivelser i et hele.
-Komplementaritet: om to gensidigt udelukkende beskrivelser, der samtidig forudsætter hinanden.

Den vestlige verdens holdning til almindelig drikkevaner bygger på en symmetrisk beskrivelse, man drikker ikke alene! Når en alkoholikker ryger på flasken, bliver han udsat for en masse modstand fra sine omgivelser, der opaftter ham som svag – de forsøger at appelere til hans selvkontrol for at holde sig fra de våde varer. Derfor opfatter han efterhånden selv at hans problem grunder i en svaghed og forsøger at kæmpe mod den – men uden held!

Han kæmper altså konstant i en symmetrisk konflikt, uden ende. Folk omkring ham opleves mere og mere som havende komplemtære status overfor ham, hvilket ikke kan accepteres....den symmetriske pride, kan ikke tolerer komplementaritet.Anne Katrines generelle noter om Bateson

s-søjle, 23.10.02
Gregory Bateson: Steps to an Ecology of Mind.
- The Cybernetics of ”Self”: A theory of Alcoholism


Bateson beskæftiger sig i dette kapitel med Anonyme Alkoholikkere og deres epistemologi, erkendelsesteori. Bateson giver udtryk for, at en ny holdning til alkoholikkere og deres afhængighed er nødvendig, for at forstå problemet og derved kunne intervenere. Han  argumenter for at begreberne ædru og fuld i almindelig vestlig tankegang, er blevet udtrykket for en cartesiansk dualisme, som de i AA har gjort op med.

Bateson beskæftiger sig med nogle hypoteser:
1) Cybernetik og systemteori udvikler en ny epistemologi mht forståelse af mind, selv, menneskelige relationer og magt.
2) Den ædru alkoholikker operer med en epistemologi, der er almindelig anerkendt i den vestlige verden, men som er modstridende systemteoriens epistemologi
3) Overgivelse til alokohol er genvej til en delvis og subjektiv ”bedre” mental tilstand
4) AAs teologi er tilsvarende cybernetikkens epistemologi

Problemet iflg Bateson ligger i den gængse opfattelse, at årsager til alkoholisme skal findes i det ædru liv. 1) Hvis det ædrulige liv får alokoholikkeren til at ty til flasken, vil en reinforcering af dette liv ikke, får ham til at reducere sit alkohol forbrug. 2) Den ædrulige tilstand vil efterhånden ikke længere opfattes som den ”rigtige/ægte”, men snarere som den falske. 3) Alkoholikkere er ikke slaver af alkoholen, de benytter snarere denne til at undslippe fra deres personlige slaverri til de falske ideer fra den materialistiske verden 4) ”Fuldskab” opfattes som den subjektive korrektion af den ædrulige tilstand. 5) De tilfælde hvor folk benytter alkoholen som flugt fra angst etc, ekskluderes i denne sammenhæng.

Alkohol og afhængihed
Det er en skrøne at alkoholikkere kan være ”captain of there souls”. En alkoholiker kan ikke styre alokoholen, han er magesløs, ” the captain can only command sobriety – and then not be obeyed.”.  Derfor er det vigtigt, at man erkender at være magtesløs, hvilket enda er det første af 12 skridt indenfor AA. Foucault ville ikke kunne lide denne formulering, med mindre det drejede sig om et herre-slave forhold...men det har de jo selv afvist (jvf punkt 3 ovenfor)

Man kan ikke bruge selvkontrol til at bekæmpe fristelsen mod alkohol Man skal kunne integrere både den ædru- og den fulde tilstand som værende i del ar personligheden, nemlig den alkoholiske personlighed. Dette minder mig om Blackmann, hvor man også skal integrere stemmerne som en del af sig selv

Hvis man gennemfører disse to skridt, er man gået bort fra myten og den gængse opfattelse om af alkohol bare skal bekæmpes...man er gået fra at tro på ”self-power” til at tro på en større magt”. Dette skridt mener Bateson er altafgørende for om man kan forstå sig på alkoholisme. Han mener endvidere at dette skridt rent filosofisk er et udtryk for en ny epistemologi – en ny forståelse af ”personality-in-the-world”.

Cybernetik
I kraft af cybernetikken er vi i den senere tid kommet nærmere nogle forskellige begreber, feks er vi kommet nærmere mind. Det menes nu at kunne siges at værende en immanent størrelse, ikke trancendent og de mantale karakteristika er iboende eller nedarvet i organismens hele, ikke i en selvstyrende del. 

Ordet ”governor” ifb  med en organisme eller en maskine er misledende, da det ikke betyder at en del er styrende for resten af systemet. Men snarere at ”govenor” adfærd er determineret af de andre dele af systemet og derved også sin egen adfærd på et tidligere tidspunkt. Den tid informationen tager om at cirkulere i et givent system, er med til at detreminere et system. En organisme/maskine er derved styret af dens fortid => hvilket er den simpleste form for hukommelse, der findes i alle systemer..altså en form for mental aktivitet..
Stabiliteten i et givent system afhænger af relationen mellem det operationelle produkt og dettes tid. ”Govenoren” har ingen indflydelse på disse faktorer, hvilket også er gældende i den sociale verden.

I systemer der udviser mental aktivitet, kan unilateral kontrol ikke findes sted. De mantale aktiviteter eksisterer i hele organismen som hele ikke i en del. Man kan sige at de mentale karakteristika ligger i hele sammenhængen (jfv mand der fælder et træ)

Alcholic pride
Alokoholikkeres grundlæggende epistemologi er grundlæggende selvmodsigende og fuld af fejl. ”Pride” er karakterisitsk for alkoholikkere og  er et udtryk for denne dualistiske epistemologi, der hersker i den vestlige verden.


”Alkoholikkeren” placeres inde i personen >  < selvkontrol/fristelser placerer alkoh uden for pers
 
Pride forudsætter opfattelsen af at der eksisterer en reel eller fiktiv ”anden”. Forholdet mellem ”pride” og ”den anden” er altid af symmetrisk karakter.

Symmetri-Komplementaritet
-symmetri: ligevægt mellem de enkelte beskrivelser i et hele.
-Komplementaritet: om to gensidigt udelukkende beskrivelser, der samtidig forudsætter hinanden.

Den vestlige verdens holdning til almindelig drikkevaner bygger på en symmetrisk beskrivelse, man drikker ikke alene! Når en alkoholikker ryger på flasken, bliver han udsat for en masse modstand fra sine omgivelser, der opaftter ham som svag – de forsøger at appelere til hans selvkontrol for at holde sig fra de våde varer. Derfor opfatter han efterhånden selv at hans problem grunder i en svaghed og forsøger at kæmpe mod den – men uden held!

Han kæmper altså konstant i en symmetrisk konflikt, uden ende. Folk omkring ham opleves mere og mere som havende komplemtære status overfor ham, hvilket ikke kan accepteres....den symmetriske pride, kan ikke tolerer komplementaritet.

Alkoholen får personen til at opleve sig som en del af gruppen/ de andre...derved opstår komplementariteten i relationen.
I den ædrutilstand hersker den symmetriske beskrivelse hvorimod fuldskaben fremskynder den komplementære.

Feedback loop
Forøgelse af en bestemt adfærd der går forud for en ubehagelig tilstand => for at verificere, at det netop er denne adfærd der forårsager ubehaget, derved bliver ubehaget også forstærket, hvilket igen skaber grobund for forandring (jvf AAs opfordring til medlemmer om at prøve at ”kontrol-drikke”, for at de skal opleve at de ingen selvkontrol har.).

Hitting bottom
Det er vigtigt for AA, at medlemmerne ”når bunden”, ellers mener de ikke at der er nogle muligheder for at de kan gennemføre programmet.

AAs teologi
1) der eksister et system, som er selvet overlegent – the great power.
2) Personlig opfattelse af systemet/magten, der er forskel på reltionerne
3) Nå bunden skaber erfaring med den ideelle relation
4) Ved at modstå/bekæmpe denne magt bringer man sig selv i fare
5) Magten er ikke unilateral ( ingen straf og belønning), men gensidigt konstuerende...demokratisk
6) De første to skridt indenfor AA er en manifestation af ”the”
7) great power + alkoho = komplmentær > < symmetrisk = pride + alkoho
8) kvaliteten og indholdet i hver persons relation til  the great power er indikeret og reflekteret i den sociale struktur i AA
9) anonymitet, dels pga diskretion, dels fordi principper går forud for personer
10) bønner, understøtter relationen til the great power, del af relationen
11) forskel på AA og andre biologiske systemer, AA har kun et eneste mål : tørlægge alkoholikkere. Den bygger på en komplementær beskrivelse og ” a nature of service”.