SPØRGSMÅL TIL INSPIRATION TIL VORES DISKUSSION AF POSTSTRUKTURALISME SOM TILGANG TIL PRAKSIS

1. Hvori består forskellen mellem Ursprungsanalysen - eller traditionel eller historikernes historieskrivning - og Herkunft-/Enstehungsanalysen, altså den genealogiske metode som det kommer frem i Foucaults tekst?

2) Hvilke diskurser - forstået som selvrefleksive praksisser og teknikker (jvnf. Blackman) - kommer til syne i kronikkerne om hashrygning på www.vildelaereprocesser.dk?

3) Hvis man kun ser på det som diskursen fremstiller, kan man så genkende nogle karak-teristiske 'forsvindende begivenheder', nogle karakteristiske fremkomster der har sat 'mærker' i talen?

4) Hvem, hvilke praksisser, hvilke vidensfelter, hvilke traditioner har typisk skrevet disse mærker, disse fremkomsters historie?

5) Kan du få øje på nogle 'practices of the self' i kronikken, som hoveddiskursen eller kampen om viden har skjult og undertrykt men som man - ligesom Blackman gør - ville kunne samarbejde om, "informing their own struggles to challenge wider cultural assumptions" (s. 39)?

Vi kommer ikke til slavisk at gennemgå disse spørgsmål i plenum, men de kan være relevante som din egen refleksion til det gruppearbejde, vi skal lave. Spørgsmålene er altså tænkt som dine redskaber til at reflektere over teksterne.