Overskrifter: Dagsorden - Om faget - Præsentation af studerende - Gruppearbejde - Til næste gang


Dagsorden:

1. Velkomst og dagsorden
2. Lærerne præsenterer sig selv
3. Om socialpsykologisk baserede teorier om intervention (Oplæg ved MN)
    a. Om eksamenskrav m.v.
    b. Om indholdet
4. Om community psykologi (Oplæg ved JC)
5. Præsentation af de studerende, runde
6. Undervisningsplan, arbejdsformer m.v.
7. Gruppearbejde – svarer dette til billedet af community psykologi fra teksterne – og til jeres forventninger? Er der brug for at ændre planerne?
8. Plenum – opsamling og feedback fra grupper
9. Planlægning af de næste gange

 3.b. Om faget

…om intervention

Teori-praksis-forholdet
Praksis som relevansforankring, som afsætningsmar-ked, som perspektiv.
At gøre praksis til genstand, metarefleksion.
Objektivering – indskrivning, fremstilling.
Verfremdung og fremmedgørelse.
Praksis som disciplin, metode, regulering
Supervision – behandling af praksis
Evaluering – kvalitet, kritik
Refleksivitet
Teleologi og kausalitet:
Objekt: årsag → virkning / Subjekt: middel → mål
Praksis som intervention og som handlesammenhæng

…teorier om…

Problemet om eklekticisme – kun den konsistente teori kan udfordre praksis
Schöns arkitektstuderende
Eksempel: Det fælles tredje
Relevans og konsistens

...Socialpsykologisk baserede…

De socialpsykologiske grundproblemer viser sig i prak-sis, kan bruges til praksisanalyser
Handlingsproblemet – struktur/aktør, ikke abstrakt – det er let at løse – men som praksisproblematik
Integrationsproblemet – målsætninger for interventio-nen. Marginalisering, Normativitet
Institutionsproblemet – samfundets opdelthed; organi-sationer, systemer, handlesammenhænge, grupper, overfor hinanden

Kulturproblemet

Det sociale som akulturelt moderne. Statens befolkning, på territoriet, jvnf. marginalisering, opsøgende ar-bejde
Fra lighed, ligestilling, til lige værd
Kulturer som forskelle. Bourdieu overfor Højrup. Es-sentialisme?
Kulturer som netværker, som proces – forskellenes op-løsning, hverdagsliv som uafgrænset
Kulturer som objektiveringer, mulige former – en no-minalistisk manøvre?
Kulturalisering af det sociale arbejde – death of the so-cial?
Eller det kulturelles udfasning?

Polis/oikos → stat/samfund/familie → marked/aktør? Se www.hum.ku.dk/lovPræsentation af de studerende

 Navn
 Planer og arbejde ved siden af
 Særlige interesser og evt. allerede projektplaner
 Vurdering af niveau for læsning m.v.


 Gruppearbejde:


 Brug evt. Elsass' og Berliners tekster som bag-grund: Hvad mener I om community psykologi?

 Hvordan svarer oplægget og planen til jeres for-ventninger og synspunkter om community psyko-logi?

 Skal vi revidere på nogle punkter?
11/9 - Kritisk psykologi / CHAT (alias Cultural Historical Activity Theory) som tilgang til praksis


Læs teksten som vi bruger som eksempel – den skal vi analysere på: Se www.vildelaereprocesser.dk → kronik → Kronikkerne 'Om hash' 1-5 (maj 2002) skrevet af 16-18-årige piger

-Læs Jocelyn Solis: No human being is illegal: Counter-identities in a community of undocumented Mexican immigrants and children
 som grundtekst – hvem vil fremlægge?
    -Hvordan er Solis' forhold til praksis?
    -Kan man ane et virksomhedsbegreb?  
    -Hvad mener hun med scaffolding?
    -Er dether det samme som poststrukturalisme?

Læs også Nissen, Wild Learning, afsnit 1-4
-Forbered spørgsmål og kritik
-Nogle nøgler til teksten, hovedbegreber:
    -Ikke-klinisk behandling; Lokalkultur; Implicit og eksplicit pædagogik; Subjektivering og interpellation; Selvbevidsthedens nærmeste udviklingszone; Substantialisering ("fake it till you make it"); Projektideologi og objektivitet

Med hvilke grundbegreber fra Solis og fra 'Nissen' kan vi problematisere hashpigernes tekster som community psykologisk intervention?