Supplerende litteratur - forslag

Morten Nissen
 

Adelman, C. 1993. Kurt Lewin and the Origins of Action Research. Educational Action Research 1:1, 7-24
Adolph, E. m.fl. 1999. Socialt arbejde med sindslidende. Århus: Systime
Agger, I, 1988. Det terapeutiske vidnesbyrd. Nordisk Psykologi 1988:2, 93-105
Agger, N.P: Politisk terapi og alternative rådgivninger. Modtryk, Århus 1980
Aggernæs, A. (1990). Livskvalitet. En bog om livskvalitet som cen-tralt be-greb i sundheds-arbejde, kulturdebat og politik. Køben-havn: FADL
Alkohol- og narkotikarådets behandlingsudvalg. 1984. At møde mennesket, hvor det er. København: ANR
Andersen, P.F. & Jensen, U.J. (red.). 1994. Sundhedsbegrebet i praksis. Århus: Philoso-phia
Bader, K. 1985. Viel Frust und wenig Hilfe. Die Entmystifizierung sozialer Arbeit. Bentz: Weinheim & Basel. Norsk: Hjelpeløse hjelpere. Ad Notam Gyldendal 1993
Barham, P. & Hayward, R. (1991). From the Mental Patient to the Person. London: Routled-ge
Bech-Jørgensen, B. 1994. Når hver dag bliver hverdag. København: Akademisk Forlag
Bech-Jørgensen, B. (1999). Normalitetsbilleder. Ålborg: ALFUFF
Bech-Jørgensen, B. 1998. Udviklingsprojekter og lokalt hverdagsliv. Aalborg Universitet: Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer
Bech-Jørgensen, B. 1997. Forskning i det kvalificerede hverdagsliv. Aalborg Universitet: Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer
Bech-Jørgensen, B., Hegland, T.J., Hulgård, L. & Seemann. 1997. Storbypuljen: Arbejds-rapport fra den tværgående evaluering. Aalborg Universitet: Alfuff
Becker, H 1963. Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. Glencoe: Free Press
Berg Sørensen, T. & Dam, H.J. (2000). Pendlerrapporten. Socialpædagogik og kriminelle unge indvandrere. Århus: Forlaget Gestus/ Sociologisk Analyse
Bergmark, A. & Oscarsson, L. 1988. Drug abuse and treatment. A study of social conditi-ons and contextual strategies. Stockholm: Almqvist & Wiksell
Berntsen, K. 1971. Tilbud til stofmisbrugere. Ungdomsklinikkens behandlingseksperiment. København: Chr. Ejlers Forlag
Bertelsen, J. 1991. Gå ind i din tid. Om socialt og kulturelt udviklingsarbejde. København: Gyldendal
Betz, M., O'Connell, L.: Changing Doctor-Patient Relationships and the Rise in Concern for Accountability. Social Problems 31/1983: 1, 84-95
Bittner, E. 1980. Popular Interests in Psychiatric Remedies. New York: Arno Press
Black, D. & Baumgartner, M.P. (1987). On Self-Help in Modern Society. Dialectical An-thropology 12:33-44
Bostrup, M. & Kousholt, D. 1998. Stoffer i de unges verden. Social Kritik 56, 37-49
Bouchet, D. 1999. Det knuste spejl. Livskræfter – et metodeudviklingsprojekt i forhold til de mest udsatte større børn og unge. Odense: Afveje
Bovbjerg, K.M. (1995). Test og tabu. Personlighedsanalyser i erhvervslivet og den moderne forestillingsverden. København: Handelshøjskolens Forlag.
Bowering, F. (2000). Social exclusion: limitations of the debate. Critical Social Policy 20:3, 307-330
Brandt, B. 1987. Evalueringsforskning og socialpolitik. Udkast 15:2, 155-186
Brandt, P. (1995). Socialpsykiatri. Psykiatri på humanistisk grundlag. Frederikshavn: Da-folo
Burman, E. et. al. 1996. Psychology Discourse Practice. From regulation to resistance. London: Taylor & Fancis
Byriel, L. (1994). Sjakket. Knus og kaos i et københavnsk ungdomsmiljø. København: Soc.Pol
Bømler, T.U. 1995. De normales samfund. København: Akademisk Forlag
Bømler, T.U. 1996. En anden hverdag. Om psykisk syge misbrugere. Ålborg Universitet: Forlaget ALFUFF
Castel, F., Castel, R. & Lovell, A. 1982. The Psychiatric Society. New York: Columbia University Press
Chaiklin, S. & Lave, J. (eds.). 1993. Understanding Practice. Cambridge: University Press
Claezon, I., Hjälm, B. & Söderfeldt, M. (red.) 1999. Brobygget. Kunskapsutveckling och participatorisk forskning. Malmö: Malmö Högskola
Cramer, M. (1982). Psychosoziale Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer
Dean, H. 1998. Popular paradigms and welfare values. Critical Social Policy 18:2, 131-156
Dean, M. 1995. Governing the Unemployed Self in an Active Society. Economy & Society 24:4, 559-583
Donzelot, J. (1979). The Policing of Families. Baltimore/London: John Hopkins Uni-versity Press
Dreier, O. 1997. Subjectivity and Social Practice. Aarhus Universitet: Skriftserie for Sund-hed, Menneske og Kultur, 1997:1
Dreier, O: Sundhedsbegreber i psykosocial praksis. Philosophia
Dreier, O. (1993) Psykosocial behandling - en teori om et praksisområde. Dansk Psykolo-gisk Forlag, København
Dreier, O. (1996). Psychotherapy as a constellation of practice across contexts. In Mat-tingly & Garro (eds.). Narratives of Illness and Healing. Berkeley: University of Califor-nia Press
Döpping, J. 1998. Læring, viden & løsninger. Socialpsykologiske undersøgelser af kon-struktionsprocesser. Københavns Universitet, Psykologisk Laboratorium: PhD-afhandling
Eckert, P. (1989). Jocks and Burnouts. Social Categories and Identity in the High School. New York: Teachers College Press
Eliasson, R & Nygren, P. 1983. Närstudier i psykoterapi. Psykiatrisk versamhet II. Stock-holm: Prisma,
Engeström, Y. 1987. Learning by Expanding. Helsinki: Jyväskylä
Engeström, Y., Engeström, R. & Vähäaho, T. 1999. When the Center Does Not Hold: The Importance of Knotworking. In.: Chaiklin, S., Hedegaard, M. & Jensen, U.J. Activity Theory and Social Practice. Århus: Aarhus University Press, p. 345-374
Estroff, S.E. 1981. Making it Crazy. An Ethnography of Psychiatric Clients in an American Community. Berkeley: University of California Press
Fisker, J., Jæger, B., Manniche, J. & Møller, F.R. 1992. Lokalt set – fem SUM-støttede lokalsamfundsprojekter. København: AKF
Forchhammer, H. 2000. Understanding everyday life with a stroke. In: Gannik, D.E. & La-unsøe, L. (eds.) Disease, Knowledge, and Society. København: Samfundslitteratur, 141-154
Foucault, M: Vansinnets historia under den klassiska epoken. Arkiv Förlag Lund 1983
Foucault, M. (1977). Discipline and Punish. The Birth of the Prison. London: Penguin Books
Foucault, M. 1973. The Birth of the Clinic. Bristol: Tavistock Publications
Freire, P. (1973). De undertryktes pædagogik. København: Munksgaard
Fridberg, T.: De socialt udstødte. København: SFI 1992
Friedson, E.: The Futures of Professionalisation. I: M.Stacey et.al. (eds.): Health and Divi-sion of Labour. Croom Helm, London 1977, 14-39
Fujimura, J.H. 1987. Constructing ’Do-able’ Problems in Cancer Research: Articulating Alignment. Social Studies of Science 17, 257-93
Gannik, D.E. 2000. The Social Construction of Diagnosis. In: Gannik, D.E. & Launsøe, L. (eds.) Disease, Knowledge, and Society. København: Samfundslitteratur, 125-140
Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. 1989. Fourth Generation Evaluation. Newbury Park/Cal.: Sage
Hammerlin, Y. & Schjelderup, G. 1994. Når livet bliver en byrde. Selvmordsforståelse og problemer ved forebygging. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
Hammerlin, Y. & Larsen, E. 1997. Menneskesyn – av betydning for arbeidet med men-ne-sker? Nordiske Ud-kast25:2, 97-114
Hansen, H.P. 1995. I grænsefladen mellem liv og død. København: Gyldendal.
Hansen, T. 1998. Den druknende svømmer. Minnesotamodellens paradokser og nogle menne-skelige grundvilkår. Århus: Psykologisk Studieskriftserie, Aarhus Universitet
Hansen, V.R. 1997. Når prognoserne ikke holder. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 4, 14-19
Hedegaard, M. 1995. Tænkning, viden, udvikling. Århus: Aarhus Universitetsforlag
Hedegaard, M. (red.). 1996. Praksisformers forandring - personlig udvikling. Århus: Aarhus Universitets-forlag
Heede, D. (1992). Det tomme menneske. Introduktion til Michel Foucault. København: Museum Tusculanums Forlag
Hegland, T.J. (1982). Aktionsforskning. Erfaringer og refleksioner. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Hegland (1990). SUM-programmet. En historisk sociologisk baggrundsanalyse. SUMma summarum 1990:1, 8-23
Hegland, T.J. (1994). Fra de tusind blomster til en målrettet udvikling. Ålborg: ALFUFF
Henriksen, L.S. 1996. Lokal frivillig organisering i nye omgivelser. Ålborg: ALFUFF
Hensen, P.I., Høck, G.P., Nissen, P. (2000). Ny start. Integration af marginaliserede unge. Erfaringer og resultater fra et 2 årigt pilotprojekt i 4 kommuner. København: Askovgår-den / http://www.askovgaarden.dk/cmuk/cmuk_indledning.htm
Hensen, P.I., Justesen, J., Laursen, S., Mørch, S. (1993). Opsøgende arbejde som meto-de. Om opsøgende klubarbejde - erfaringer, praksis, teori og metodik i Danmark, Norge og Sverige. København: Dansk Ungdomsklubseminarium
Hirschfeld, U. 1999. Soziale Arbeit in hegemonietheoretischer Sicht. Gramscis Beitrag zur politischen Bildung Sozialer Arbeit. FKP 40: 66-91
Hollway, W. 1991. Work Psychology and Organizational Behaviour. Managing the Indivi-dual at Work. London: Sage
Holzkamp, K. (1993). Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt/New York: Campus
Holzman, L & Polk, H (eds.): History is the cure. A social therapy reader. Practice Press, New York 1988
Hulgård, L. 1997. Værdiforandring i velfærdsstaten. Et weberiansk perspektiv på sociale forsøgsprogrammer. København: Forlaget Sociologi
Høgsbro, K. 1992. Sociale problemer og selvorganiseret selvhjælp i Danmark. Kø-benhavn: Samfundslitteratur
Højgård, C. & Finstad, L. 1987. Baggader. Om prostitution, penge og kærlighed. Køben-havn: Hans Reitzels Forlag
Højholt, C: Tværfagligt samarbejde: Møderæs eller helhedsløsning? Udkast 18/1990:2, 121-162
Højholt, C. (1993). Brugerperspektiver. Forældres, læreres og psy-ko-lo-gers erfaringer med psy-koso-cialt arbejde. København: Dansk Psykologisk Forlag
Højholt, C. & Witt, G. (red.) 1996. Skolelivets socialpsykologi.  København: Unge Pæda-goger
Højrup, T. (1983). Det glemte folk. Livsformer og centraldirigering. Hørsholm: Institut for europæisk Folkelivsforskning, Statens Byggeforskningsinstitut.
Højrup, T. (1989). Kulturanalyse og samfundsanalyse. NordNytt 1989:37, 108-128
Højrup, T. (1989). Lønkapital under folkestyre. Rosinante/Munksgaard,
Højrup, T. (1995). Omkring livsformanalysens udvikling. København: Museum Tuscula-num
Illeris, K. m.fl. 1995. Almenkvalificering. Samlende rapport fra Almenkvalificerings-projektet. Roskilde Universitetscenter: EVU-gruppen
Illeris, K. 1995. Læring, udvikling og kvalificering. Læringstyper og erkendelsesformer. Al-menkvalificeringsprojektet, nr. 6, EVU-gruppen RUC.
Järvinen, M. (1998). Det dårlige selskab. Misbrug, behandling, omsorg. Holte: SocPol
Jensen, B.B. & Schnack, K. (eds.)1994. Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies.
Jensen, TB: Prostitutionsforskning? Teori og forståelse indenfor forskning i prostitution. Udkast 1990:1, 39-80.
 Jensen, TB: Forklaringsantagelser og generering af viden. Udkast 20/1992:1, 3-40
Jensen, T.B., Mørch, S., Nissen, M. m.fl. 1993. På eget ansvar. En evaluering af Ama'r TotalTeater. København: Rubikon.
Jensen, U.J.  Sygdomsbegreber i praksis. Det kliniske arbejdes filosofi og viden-skabsteo-ri. Munksgaard, København 1983
Jensen, U.J. (1992) Humanistisk sundhedsforskning: Videnskabsteoretiske overvejelser. Udkast 20:2, s. 113-131
Jensen, Qvesel og Andersen (red.). 1996. Forskelle og forandring - bidrag til huma-nistisk sundhedsforskning. Århus: Philosophia
Jones, K.: Experience in Mental Health. Community Care and Social Policy. Sage, London 1988
Just Jeppesen, K. 1992. Ustødte og sårbare. København: SFI
Juul, S. & Ertmann, B. 1991. Gadebørn i Storkøbenhavn.  København: SFI
Jöncke, S. 1997. Brugererfaringer. Undersøgelse af brugernes erfaringer med behandlin-gen i de fire distriktscentre i Københavns Kommunes behandlingssystem for Stofmis-brugere 1996-1997. Københavns Kommune: Socialdirektoratet
Jørgensen, M.W. & Philips, L. 1999. Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag / Samfundslitteratur
Jørgensen, P.S.: SUM-evaluering: Et felt i bevægelse. SummaSummarum 1991:2, 42 - 49
Jørgensen, P.S., Christensen, E. & Ertmann, B. (red.) (1995). Børn og unge på tværs. København: Reitzel
Karasek, R. & Theorel, T. 1990. Healthy Work.
Katzenelson, B. 1975. Stofproblemer. København: Munksgaard
Kelstrup, A.: Galskab, psykiatri, galebevægelse - en skitse af galskabens og psykiatriens historie. Agrippa, København 1983
Kjær Jensen, M. (1992). Slut-SUM. En sammenfatning af projekterfaringerne fra Social-ministeriets Udviklingsprogram. København: SFI
Kleinmann, A. 1988. The Illness Narratives. Suffering, Healing and the Human Condition. New York: Basic Books
Koch, I: Prostitution. Om truede unge og socialt arbejde. Munksgaard, KBH 1987
Koch, I. & Jensen, T.B. (1999). Anonym rådgivning af børn og unge. København: Social-ministeriet
Krogstrup, H.K. 1997. Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor. Århus: Systime
Krogstrup, H.K. & Stenbak, E. (1994) Socialpsykiatri mellem system og bruger. 6. rapport. Projekt Socialpsykiatri, Socialministeriet
Latour, B. (1987). Science in Action. Cambridge. Mass.: Harvard University Press
Leudar, I., Thomas,P., McNally,D.,  Glinski, A. 1997. What voices can do with words: Pragmatics of verbal hallucinations. Psychological-Medicine,  27(4): 885-989
Lewin, K. 1973 (1948). Resolving Social Conflicts. London: Souvenir Press
Lewis, J.A, Lewis, M.D., Daniels, J.A. & D'Andrea, M.J. (1998). Community Counselling - empowerment strategies for a diverse society. Brooks/Cole Pub-lishing Company
Lihme, B. 1999. Det er så fucking træls! Solhaven og de unge. København: Børn & Unge
Lihme, B. 1998. Når de unge følger én. Interview med Søren Magnussen. Social Kritik 57/58, 44-53
Lihme, B. 1998. Når personalet skal være personligt. . Social Kritik 57/58, 78-107
Lima, C. (1994). Profession - eller handling. Udkast 22:1, 62-86
Lindholm, J. & Vinderskov, K. 1998. Muslimske unge på Nørrebro. Social Kritik 10:55, 63-76
Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation
Lister, R. 1998. From equality to social inclusion: New Labour and the welfare state. Critical Social Policy 18:2, 215-225
Ljungstrøm, C. (1984). Differentiering og kvalificering - to væsensdimensioner i skole- og uddannelses-forholdene. Udkast 12:2, 133-169
Lovell, A. M. 1990. Managed Cases, Drop-Ins, Drop-Outs, and Other By-Products of Mental Health Care. American Journal of Community Psychiatry 18:6, 917-921
Lunde, I.M. 1992. Medicinsk-humanistisk forskning, genstandsfelt og metoder. Ugeskrift for Læger 154, 3-7
Lynch, M. 1983. Accomodation Practices: Vernacular Treatments of Madness. Social Pro-blems 31:2, 152-164
MacKian, S. 1998. The Citizen's New Clothes. Care in a Welsh Community. Critical Social Policy 18:1, 27-50
Madsen, B. 1996. Paradis’ slaver. Holte: SocPol
Makarenko, A. 1981. Vejen til livet. København: Tidens Forlag
Maluccio, A.N.: Learning from Clients. Interpersonal Helping as Viewed by  Clients and Social Workers. Free Press, New York 19?
Malmborg, E. & Nielsen, J.G. 1999. Projekt De Vilde Unge – en evalueringsrapport.  Kø-benhavn: Københavns Kommune
Markard, M. & Holzkamp, K.: Praxis-Portrait. Forum kritische Psychologie 1989:23, 5-49
Markard, M., Holzkamp, K. & Dreier, O. 1994. Praksisportræt. En guide til analyse af psy-kologpraksis. København: Upubl. manus
Mathiesen, A. 1998. Blomsten af dansk kvalifikationsforskning. I: Eriksen, T.R. m.fl. (red.) Kvalifikationer. København: Munksgaard
Mathiesen, T. 1971. Det ufærdige. Bidrag til politisk aktionsteori. København: Hans Reitzel
Mathiesen, T. 1973. Den skjulte disiplinering. Oslo: Pax
Mattingly, C. 1998. Healing Dramas and Clinical Plots. Cambridge: University Press
Mattingly, C., Fleming, M.H. & Gillette, N. 1997. Narrative explorations in the tacit dimen-sion: Bringing language to clinical practice. Nordiske Udkast 25:1, 65-78
McNamee, S. & Gergen, K.J. (eds. )(1992). Therapy as Social Construction. London: Sage
McNeill, L.M. (1986). Contradictions of Control. School Structure and School Knowledge. New York: Routledge
Middleton, D. 1998. Talking Work: Argument, common knowledge, and improvisation in teamwork. I: Engeström, Y. & Middelton, D. (eds.). Cognition and communication at work. Cambridge University Press, p. 233-256.
Mosesson, M. (1991). I okunnig välmening. Ambitioner och förutsätningar för strukturellt socialt arbete. Floda: Zenon
Mørch, S. (1990). Ungdomsteori og intervention. Udkast 1990:1, s. 81-118.
Mørch, S. (1993). Projektbogen. København: Rubikon.
Mørck, L. L. (1995). Praksisforskning som metode, teori og praksis. Praksisforskerens po-sitionering i og mellem handlesammenhænge. Udkast 23:1, 34-78
Mørck, L.L. (1998). Fremtidens ungdomsskole. En ekstern evaluering af udviklingsprogram-met 'Kvalitet og Organisation', der sætter fokus på ungdomsskolernes almenun-der-visning. København: Ud-viklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning
Mørck, L. L. (2000a). Praksisforskning i Læreprocesser. Psykologisk Set 16: 36, 23-33
Mørck, L. L. (2000b): Practice Research and Learning Resources. A joint venture with the initiative ’Wild Learning’. Outlines 2, 61-84
Newman, F. 1991. The politics and Psychology of Addiction. Practice, The Magazine of Psychology and Political Economy, 8, 1
Newman, F. & Holzman, L. 1997. The end of knowing. A new developmental way of lear-ning. London: Routledge
Nielsen, K. & Kvale, S. (red.) 1999. Mesterlære. Læring som social praksis. Køben-havn: Reitzel
Nissen, M. (1987). Lift mod gift. Den symbolske interaktionisme som behandlingsmodel. Udkast 15:1, 55-94
Nissen, M. (1992a). Teori, kvalifikation og praksis. Et idéoplæg om pædagogiske principper til Økologiske Igangsættere. Udkast 20:1, 41-55
Nissen, M. (1992b). Brugerperspektiver og praktiske, psykosociale sundhedsbegreber. Nordisk Psykologi 44:4, 256-270
Nissen, M.  (1995). Forskningens betydning for udviklingen af psykosocial praksis. Udkast 23:1, 4-33
Nissen, M. (1996a). Et socialpsykologisk bidrag til forståelse af brugerindflydelse i psyko-social praksis. I: Jensen, Qvesel og Andersen (red.). Forskelle og forandring - bidrag til humanistisk sundhedsforskning. Århus: Philosophia,  81-92
Nissen, M. (1996b). Mellem professionel hjælp, frivillige og lo-kal-kul-turelt projektliv. Tidsskrift for Nordisk Sosialt Arbeid, 16:4, 266-282
Nissen, M. (1997a). Conditions for User Influence in a Social Development Project. Nordiske Udkast 25:1, 45-64
Nissen, M. (1997b). Projektstyring og evaluering. I Mørch, S. (red.) Projekt og evaluering i ungdomsarbejdet. København: Undervisningsministeriet, 44-53
Nissen, M. (1998a). Oplysning og forebyggelse af misbrug. Social Kritik 54, 26-39
Nissen, M. (1998b). Ideologies and developments in practical dealings with addiction. I: Fried, B, Kaindl, C, Markard, M. & Wolf, G. (Hrsg.). Erkenntnis und Parteilichkeit. Kriti-sche Psychologie als marxistische Subjektwissenschaft.  Berlin/Hamburg: Argument Sonderband 254, 229-240
Nissen, M. (1998c). Den sociale konstruktion af stofmisbrug. Social Kritik 56, 12-27
Nissen, M.  (1998 d) [1994]. Brugerindflydelse og handlesammenhænge i psykosocialt arbejde. Aarhus Universitet: Skriftserie fra Center for Sund-hed, menneske og Kultur 1998:1
Nissen, M. (1999a). Subjects, discourse and ideology in social work. In: Maiers, W. et.al. (eds.). Challenges to Theoretical Psychology. North York, Canada: Captus Press, 286-294
Nissen, M. (1999b). ‘Wild Learning’ – The Beginning of Practice Research about a Project Combining Social Work, Staff Training, and Institutional Reform. Århus: Working Paper, Network for Non-scholastic Learning.
Nissen, M. (2000b). Forebyggelse, oplysning, misbrug – og det levende gode. Nordiske Udkast 29, 61-85
Nissen, M. (2000d). Practice Research. Critical Psychology in and through Practices.  Annual Review of Critical Psychology, vol 2., 145-179.
Nissen, M. & Clausen, L. (1997). Rammer der rykker. Om et socialt-kulturelt udviklings-projekt. Frederikshavn: DaFoLo
Nygren, P. m.fl. 1995. Professionelt barnevern som barneomsorg. Oslo: Ad notam, Gyldendal
Nygren, P. (1996). Utvikling og kvalitet i psy-koso-cialt arbeid. Oslo: ad Notam Gyl-dendal
Olesen, H.S. (1995). Kvalifikation og arbejde. Dansk Sociologi 6:1, 38-55
Olesen, H.S. (1996). Uddannelse og velfærd. Social Politik 1, 1996, 4-13
Olsen, P. & Madsen, U. 1988. Kan et faldskærms-udspring føre til et bedre liv? Køben-havn: Mentalhygiejniske Meddelelser 6
Olsen, C.B. & Prahl, A. 1992. Den tredje decentralisering som strategi for lokalsamfunds-udvikling. SUMma SUMmarum 3:5, 35-45
Olsson, S. (1992). Samhällsarbete i tiden. I: Sundh, K. & Turunen, P. Social mobilisering. Om samhällsarbete i Sverige. Stockholm: Publica, 303-327
Osterkamp, U. 1996. Rassismus als Selbstentmächtigung. Texte aus den Arbeitszusam-menhang des Projekts Rassismus/Diskriminierung.  Ber-lin/Hamburg: Argument-Verlag
Otto, L. 1998. Rask eller lykkelig? Sundhed som diskurs i Danmark i det 20.  århundrede. København: Komiteen for Sundhedsoplysning
Parker, I. (ed.) 1999. Deconstructing psychotherapy. London: Sage
Parker, I. et.al. (eds.) 1995. Deconstructing psychopathology. London: Sage
Pedersen, M.U. (2000). Stofmisbrugere – før, under efter Døgnbehandling. Århus: Center for Rusmiddelforskning
Polkinghorne, D. 1992.  A postmodern epistemology of practice. I Kvale, ed. Psychology and postmodernism. London: Sage , s. 146-165
Popkewitz, T.S. 1998. Struggling for the Soul. The Politics of Schooling and the Construc-tion of the Teacher. New York: Teachers College
Prahl, A. 1992. Forsøgstrategi som fornyelsesstrategi? SUMma SUMmarum 3:4, 56-65
Prahl, A. 1993. Tredje decentralisering. En strategi for lokalsamfundsudvikling. Køben-havns Universitet: Psykologisk Laboratorium
Prior, L. (1993). The Social Organization of Mental Illness. London: Sage
Ramhøj, P. 1991. Livsform og alderdom. København: DSI
Ramian, K. & Gustafsson, J. (red.). 1998. Liv i Fokus – det sindslidende menneske i hver-dagen. Århus: Systime
Rappaport, J. 1994. Narrative Studies, Personal Stories, and Identity Transforrnation in the Mutual-Help Context. I: Powell, T.J. (ed.). Understanding the Self-Help Organization. London: Sage
Rasmussen, O.V. (1994). Bru-ger-per-spek-tiver og organisationsudvikling. Udkast 22:1, 87-114
Revstedt, P. 1995. Ingen er håbløs. Motivationsarbejde i teori og praksis. København: Hans Reitzels Forlag
Rieckmann, H.J. 1998. Schüler als Lehrer. Schülerinnen als Lehrerinnen. Über Wider-sprüche ind der schulischen Suchtprävention und den Versuch ihrer Überwindung durch peer education. Forum kritische Psychologie 39, 3-41
Rohleder, N. 1997. Drengene på Blågårds Plads. Om medier og minoriteter. Haslev: In-formations Forlag/Mellemfolkeligt Samvirke
Rogers, C. 1969. Freedom to learn. Part II: Creating a Climate of Freedom. Columbo, Ohio: Merril Publ. Comp., s. 101-148
Rose, N. 1996. Inventing Our Selves. Psychology, Power, and Personhood. Cambridge: University Press
Rose, N. 1999. Powers of Freedom. Reframing Political Thought. Cambrige Universi-ty Press
Scheper-Hughes, N. 1982. Saints, Scholars, and Skizophrenics: Mental Illness in Rural Ireland. University of California Press
Scheper-Hughes, N. & Lovell, A.M. 1986. Breaking the Circuit of Social Control: Lessons in Public Psychiatry from Italy and Franco Basaglia. Social Science and Medicine 23;2, 159-178
Scheper-Hughes, N & Lovell, AM. 1987. Psychiatry inside out: Selected Writings of Franco Basaglia. New York: Columbia University Press
Schön, D. 1983. The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York;: Basic Books Inc.
Spannow, K.E. 1997. Narkotikamiljøer i Århus – en etnografisk analyse. Århus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
Staunæs, D. 1995. De andre i skiftende perspektiver - om en udforskning af flygtninge-børn i en asyllejr. Udkast 23:1, 79-108
Staunæs, D. 1998. En "Anden" bruger? Behandling af misbrugere med etnisk baggrund. Århus: Center for Rusmiddelforskning
Steffen, V. 1993. Minnesota-modellen i Danmark - mellem tradition og fornyelse. Holte: SocPol
Steffen, V. (1996). Anonyme alkoholikere og Minnesota-modellen. Social Kritik 42, 4-21
Theodore, N. & Peck, J. 1999. Welfare-to-work: national problems, local solutions? Critical Social Policy 19:4, 485-510
Thom, A. & Wulff, E. (Hrsg.). 1990. Psychiatrie im Wandel. Erfahrungen und Perspektiven in Ost und West. Bonn: Psychiatrie-Verlag
Thompson, S., & Hoggett, P. 1996. Universalism, selectivism and particularism. Towards a postmodern social policy. Critical Social Policy 16:1, 21-43
Uggerhøj, L. 1995. Hjælp eller afhængighed. En kvalitativ undersøgelse af samarbejde og kommunikation mellem truede familier og socialforvaltningen. Ålborg: Aalborg Univer-sitetsforlag
Valverde, M. (1998). Diseases of the Will. Cambridge University Press
Wackerhausen, S. 1998. Accounting for and changing practice. The roles and interpretations of beliefs, concepts, rules, models and goals. Nordiske Udkast
Weick. K. E. 1995. Sensemaking in Organizations.  London: Sage
Wenger, E. 1998. Communities of Practice - Learning, Meaning and Identity. Cam-bridge University Press
White, M. & Epston, D. 1990. Narrative Means to Therapeutic Ends. New York/London: Norton & Co.
Whyte, W.F. (ed.). 1991. Participatory Action Research. London: Sage
Wiborg, A. 1983. Jeg er gal! Ni personlige beretninger om kampen for et liv. Københavns Bogforlag
Willis, P. (1977). Learning to labour. How working class kids get working class jobs. Al-dershot/UK: Gower
Williams, G.H. 1991. Disablement and the Ideological Crisis in Health Care. Social Science and Medicine 32:4, 517-524
Winsløw, J.H. (red). 1972. Ungdom og stofbrug: København: Paludan
Winsløw, J.H. 1984. Narreskibet. En rejse i stofmisbrugerens selskab fra centrum til periferi i det danske samfund. Holte: SocPol
Winsløw, J.H. 1991. Videnskabelig hverdag. Holte: SocPol
Winter, S. 1991. Summarisk forskning. Forskning, politik og SUM. SummaSummarum 1991:2, 32 - 41
Ziehe, T. & Stubenrauch, H. (1983). Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser. Kulturel frisættelse og subjektivitet. København: Politisk Revy.
Østergaard, L & Jønsson, A. 1998. Døgnbehandlingsindsatsen på Den Selvejende Institu-tion KONGENS Ø. Delrapport. Århus: Center for Rusmiddelforskning
Østerlund, C.S. 1996. Learning Across Contexts. A field study of salespeople's learning at work. Aarhus Universitet: Psykologisk Skriftserie 21:1