Mini-guide til Goffman's Frame Analysis

"It has been argued that a strip of activity will be perceived by its participants in terms of the rules or premises of a primary framework, whether social or natural, and that activity so perceived provides the model for two basic kinds of transformation - keying and fabrication. It has also been argued that these frameworks are not merely a matter of mind but correspond in some sense to the way in which an aspect of the activity itself is organized - especially activity directly involving social agents. Organizational premises are involved, and these are something cognition somehow arrives at, not something cognition creates or generates. Given their understanding of what it is that is going on, individuals fit their actions to this understanding and or-dinarily find that the ongoing world supports this fitting. These organizational premises - sustained both in the mind and in activity - I call the frame of the activity" (247)

Frame - rammen, der er konstrueret som den fælles praktisk realiserede forståelse af interaktionens betydning, dens præmisser
Breaking frame - handlinger der - evt. midlertidigt - nedbryder eller omdefinerer rammen. Sml. "negativ erfaring" - out-of-frame, frame break osv. - losing face, flooding out m.v.
Reframing - indordning af begivenheder eller handlinger i ny frame. Den "positive" side af frame break
 

Frames mediate the positive experience. The falling out of frame is negative, defined by what it is not, and here, the individual is engulfed, immediate. The positive, then, is our normal experience mediated by frame, where the individual has reserve (378 f.)

Psykoterapi er fx en bevidst manipulering af negativ erfaring, intenderet frame break. Terapeuten henviser eksplicit til det, der i hverdagsrammen høfligt ignoreres, fx rødmen eller vand i øjnene. Ligesom psykoterapien selv, med sit "terapeutiske rum", anvender rammen - keyed med rum-tidslig afgrænsning - som et redskab på metaplanet: Eftersom dette er psykoterapi, må det du siger opfattes som på en særlig måde udtryk for din person og genstand for diskussion. Psykoterapi er anvendt frame analysis.

Reality, the real thing - et relationelt begreb; det er "literal events" som bliver keyed, framed, re-framed osv.
Sml. Garfinkels begreb om "the case of the real thing" - Det er et særligt kulturelt træk, at hverdagshandlinger ses som direkte udtryk for personens intention, vilje, humør, situation, karakter - "this 'directness' is a distinctive feature of the frame of everyday activity, and ultimately one must look to frames, not bodies, to obtain some understanding of it" (569).

Primary framework - primær erfaringsramme, enten naturproces eller social interaktion

"Context can be defined as immediately available events which are compatible with one frame understanding and incompatible with others" (441)

Bracketing  - at afgrænse en frame sådan at aktiviteten ikke forstyrrer eller nedbryder den mere omfattende frame eller kulturen som helhed, som den indgår i. Fx. ritualerne der muliggør at personer kan være nøgne hos lægen eller i et kunstatelier

Selve grænsen mellem frames - altså så at sige rammen i sig selv - er paradoksal: Hører både til det, den danner ramme om, til indholdet, og til den mere omfattende sammenhæng, som den af-grænser sig fra. Sml. lægens hvide kittel

Key, keying - ytringer eller handlinger der signalerer interaktionens betydning for alle deltagere, fx hvilke lag den har, på hvilke måder den står i forhold til primary framework
Up-keying - keys der lægger et ekstra lag på, fx en latter eller et tonefald, der fortolker et udsagn som "for sjov"
Down-keying - keys der fjerner et lag, fx udsagnet "nej, altså helt ærligt"

Fabrication, design - intenderet fremstilling af en forskel mellem frame for nogle og for andre deltagere, fx svindel

Laminations - "lag" mellem handlingen og den bogstavelige handling, som den henviser til, er model af eller for. En prøve til et teaterstykke om et mord har fx (mindst) 3 lag, en tekst som denne om det har 4, eller rettere 5, når det bruges som eksempel i en teori (....faktisk kommer der et lag til på for hver gang jeg diskuterer de foregående, så jeg stopper her). Sml. begrebet meta-kommunikation hos Bateson m.fl.

Anchoring - orkestreringen af aktiviteten som en aktivitet i et primary framework. Uanset hvor mange lag en aktivitet har, finder den sted i den virkelige verden. Fx må en lektor, der forelæser om pædagogiske principper anvendt i en rehearsal af et teaterstykke skrevet over en roman - mange lag! - tale i mikrofon, hvis man skal ku høre ham bagest i salen, huske at anvende > 18 pitch i sine overheads eller slides, tage en slurk vand indimellem osv.; tilhørerne må have pauser og helst en kantine hvor de kan få kaffe i pausen....

Tracks / channels - parallelle spor, som håndteres samtidig i interaktionen (fx i samtaler)
    Disattention channel / disattended events track - de handlinger, der ses men ikke vies opmærksomhed - fx hvis jeg klør mig i øret mens jeg taler
    Directional track - handlinger der viser betydningen af handlinger i story line, fx jeg rejser mig op, rømmer mig og folder et stykke krøllet papir     ud, eller små udsagn som "altså, jeg mener..."
    Overlaid communication - et sidespor der skal bemærkes men ikke forstyrre hovedsporet - som fx pop up eller vejside reklamer
    Concealment channel - handlinger eller ytringer der holdes skjult for en eller flere deltagere

Deltageren:
    Figure - den fysiske krop der flyttes (avataren)
    Strategist - den der tilrettelægger handlingerne i overensstemmelse med en intention
    Animator - den der bevæger en figure som tilsigtet af en strategist
    Principals, stakeholders - de som har interesser i handlingen og som sådan muliggør den

Self - "is not an entity half-concealed behind events, but a changeable formula for managing oneself during them" (573)